หนังสือใหม่ เดือนพฤษภาคม 2556


ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2556 12:09:18     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4120

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖

Download Full Text

Download New list

 

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

 

 1. การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย. ฉันทนา  วิชรัตน์. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๓๘ ๐๑                                                                    
  Classification of  Longan Germplasm and Breeding Program.
 2.  อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้ง และทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ. นพพร  บุญปลอด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๒                                                   
  Influence of Rootstocks on Growth, Diseases and Drought tolerance of Longan CV. “Daw”.
 3. ลำไย : ชื่อและที่มา .ภัทรธนิษฐ์  ศรีจอมทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๓                                                                                                     
  Longan : Names and Origins.
 4. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย. ธีรนุช  เจริญกิจ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๓ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๔                                                                              
  Germplasm Resources and Cultivar Development for Longan [ Dimocarpus Longan Lour.]
 5. การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาข้อมูลเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่. อุดมลักษณ์   ธรรมปัญญา.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ /๓๕                                        
  Application of Geographic Information System for Database Development of Chiang Mai’sTourism Location Network.
 6. ศึกษาพารามิเตอร์ของน้ำเสียและวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล / กรณีศึกษาโรงผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กภายในชุมชนของจังหวัดชุมพร. นางสาววิชชุดา  เอื้องอารี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๖                                              
  Investigation on Parameter of Wastewater and Wastewater Treatment from produced Biodiesel : Case study from small-sized plant produced Biodiesel in Chumphon Province.                 
 7. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปลาดุกลูกผสมที่ผ่านการบำบัดน้ำด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์. กมลวรรณ   ศุภวิญญู. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๗                   The Enhancing Potential in Hybrid Clarias Catfish culture to treat water with hydroponic system.                                                                                                 

 

----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 1. วารสารวิจัย มข. ( สาขาวิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖
 2. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖ 
 3. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน มีนาคม , เมษายน  ๒๕๕๖
 4. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน เมษายน  ๒๕๕๖
 5. จดหมายข่าว สวทช.  ภาคเหนือ ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖
 6. KMITL Science and Technology Journal Vol. 12 No. 1 January – June   2012.
 7. KMITL Science and Technology Journal Vol. 12 No. 2 July – December   2012.

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2046

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1758

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1016

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1062

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1118

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1251

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
943

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
752

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
846

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
703