หนังสือใหม่ เดือนกรกฏาคม 2556


ปรับปรุงข้อมูล : 8/7/2556 12:06:10     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3663

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . 

  1. การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะมัลติเฟร์โรอิกนาโนคอมโพสิตในระบบบิสมัทเฟอร์ไรท์. เรวดี  วงค์มณีรุ่ง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๔๖
  2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของการให้บริการวิชาพื้นฐาน โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. พัชรี  ยางยืน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๗
  3. แผนที่สีเขียวเพื่อการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน .สวิชญา  ศุภอุดมฤกษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๐๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๘    
  4. การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากมูลสุกรโดยใช้กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน. มยุรา  ศรีกัลยานุกูล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๕ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๙.๐๑  

----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

  1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม , มิถุนายน   ๒๕๕๖
  2. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น   ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
  3. วารสารวิจัย มข.  ( สาขาวิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม    ๒๕๕๖
  4. วารสารวิจัย มข.  ( สาขามนุษยศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๕
  5. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม , มิถุนายน  ๒๕๕๖
  6. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2046

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1758

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1016

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1062

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1118

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1251

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
943

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
752

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
846

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
703