หนังสือใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2556


ปรับปรุงข้อมูล : 12/11/2556 13:48:12     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 665

หนังสือใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2556

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลแม่หล่ายอย่างมีส่วนร่วม. ศิริพร  พันธุลี.  รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๔                                               Participatory Development of Agro-Tourism Based on Resources and local Wisdom of Mae-lai municipality.

2. ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล. ชลิต  พงศ์ศุภสมิทธิ์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๕                                                                                                             

Yield  Evaluation Between Different Type of Cassumunar ginger [ Zingiber cassunumar Roxb.] Rhizome.

3. การใช้ยีนสร้างแอนโทไซยานินเป็นยีนเครื่องหมายสำหรับการถ่ายยีนในพืชและเป็นยีนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ. ช่อทิพา  สกุลสิงหาโรจน์ . รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๖    

The use of agene for production of anthocyanin pigment as a marker gene in plant transformation and as a target gene for increased value in crop plants

4. ผลสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ด้วยฝายชะลอน้ำเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ป่าไม้และลำธารในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. อรทัย  มิ่งธิพล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๖๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๗

Proficiencies and Effects on Natural Flow Regime Caused by Check Dam on Plant Genetic Conservation Zone Huai Jo Low Hill Watershed  Sansai district Chiang Mai Province.

5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์. กิตติกร  สาสุจิตต์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๒๒ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ  ๒๕๕๖ / ๖๘

Feasibility Ethanol Cellulose Production from Wastes Residues.

6. การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการแรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรชาวสวนลำไย จังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี. สายสกุล  ฟองมูล.รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๕ หน้า.เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๙

A Comparative Study on Agricultural Labor Management of Longan Farmers in Chiang Mai and Chantaburi  Provinces.

7. ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัสวานาเคตที่เตรียมโดยวิธีโซโวเทอร์มอลร่วมกับวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้ในการสลายตัวของสารประกอบคอบโรฟินอยในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมภาคเกษตรกรรม. ภูสิต ปุกมณี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๗๔หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๐                                                                                 The Photocatalytic of Bismuth Vanadate Powder Prepared by the Solvothermal-Microwave Method for Degradation of Chlorophenol Compound in Natural Water from the Activity of Agriculture.

8. การศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้. พัชรี หล้าแหล่ง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๗๑ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๑                                                   Study in Quality of Life and Factors Influencing Quality of Life of Oil Palm Farming in South of Thailand.

9. การออกแบบถังปฎิกรณ์ชีวภาพในการสังเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากลำไย. นงคราญ  พงศ์ตระกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๒

Bioreactor design for fructooligosaccharide synthesis from longan.

----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน ตุลาคม   ๒๕๕๖
  2. วารสารวิจัย มข. ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม   ๒๕๕๖
  3. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม   ๒๕๕๖
  4. อนุสารอุดมศึกษา   ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๖
  5. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๖
  6. วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๖
  7. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๖
  8. Thai Journal of Genetics; Jan – June; 2013.

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2078

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1796

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1025

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1074

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1127

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1261

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
952

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
761

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
858

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
711