หนังสือใหม่ เดือนธันวาคม 2556


ปรับปรุงข้อมูล : 13/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1799

 

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนธันวาคม 2556

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนบน. สมคิด  แก้วทิพย์.  รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๓                                                                

The Analyses of Efficiency and Factors Affecting Efficiency of Agricultural Cooperatives in Upper Northern Thailand.
 
2. เศรษฐกิจฐานชีวภาพ : องค์ความรู้และการจัดการโดยชุมชนในภาคเหนือตอนบน. สินธุ์  สโรบล.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๕๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๔                                                                                                             

Biological-based Economy : A Body of knowledge and Community-based Management in the Upper Northern of Thailand.
 
3. รูปแบบการบริโภคสีเขียวของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่. นิศาชล  ลีรัตนากร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๕
Green Consumption Pattern : Chiang Mai, Thailand.
 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนหน่อและการพัฒนาเป็นต้นกล้าผิดปกติของปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก. รังสิวุฒิ  สิงห์คำ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๖
The Relation Between Shoot Number and Growth of Abnormal Seedling in Oil Palm at  Pre – nursery and Main – nursery.
 
5. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้างในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี. ปิยะนุช  จันทรัมพร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ  ๒๕๕๖ / ๗๗
Compare Growth Between 6 Varieties of Oil Palm in to Desert Shrimp Pond At The Ages of Third and The Fourth Year.
 
6. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี. ประสาทพร  กออวยชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๕ หน้า.เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๘
Compare Growth and Yield Between 6 Clones of Oil Palm At The Ages of Third and The Fourth Year.
 
7. การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในหลอดไฟไดโอดเปล่งแสงโดยเทคนิคการจัดการควบคุมความร้อน.  นัฐพร  ไชยญาติ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๙                                                                                

Electrical Energy Reduction in Light Emitting Diode [ LED ] Bulb by Thermal Control Management [ TCM ] Technique.
 
8. การพัฒนาวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากผงแบเรียมออธอไทเทเนต. สุพัตรา  วงศ์แสนใหม่. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๑ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๐                                                         

Development of Carbon Dioxide Absorbent from Barium Orthotitanate Powders.
 
9. การออกแบบสภาวะแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อลดปริมาณความร้อนที่เกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิว. พันธุ์ระวี  กองบุญเทียม. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๘๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๑
Environment design to reduce Heat Impact of Siteelements.
 
10. ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านในไร่และพื้นที่เชื่อมโยง. ชลดรงค์  ทองสง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๒๘ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๒                           

The Evaluation and model for Suitable Tourism of Ban nai rai Community and Related Area.
 
11. การศึกษาและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากลูมาลีน – สารสัมพันธ์โปรตีนในดินและอาบัสคูลาร์ไมโครไรซ่าเพื่อใช้บำบัดดินและปรับปรุงคุณภาพของดิน. ศุภธิดา  อ่ำทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๙๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๓                                                                                                                        

Study and Development of Organic Fertilizer form Glomalin – Related Soil Protein and Arbuscular – Mycorrhiza for Increase Resistant of Drought for Plant and Amendment Soil Quality.
 
 
12. การเตรียมเซลลูโลสดัดแปรที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรภายใต้พลังงานไมโครเวฟ. อุษารัตน์  รัตนคำนวณ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๔                                                                                                                                                 

Preparation of Biodegradable Modified Cellulose Films from Agricultural Waste under Microwave Energy.
 
13. การหาลำดับและศึกษาประสิทธิภาพของ antisense oligodeoxynucleotide  ที่จำเพาะต่อ transforming growth factor beta  ของสุกร. วศิน  เจริญตัณธนกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๕  

Sequence determination and efficacy evaluation of antisense oligodeoxynucleotide specific for porcine transforming growth factor beta.
 
 
14. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษา :  สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่. สุรชัย  กังวล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๖๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๖

Strengthening in Loan Management of the Micro – Financial: A Case Study of Agricultural Co-operative in Chiang Mai Province.
 
15.การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนและอาหารปลอดภัย. สุดาพร  ตงศิริ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๔๓ . ๐๑                                                                                                                             

Eco friendly aquaculture for food safety and value added of fishery resources.
 
----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

  1. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   ๒๕๕๖
  2. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๖
  3. วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖
  4. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๕๖
  5. จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2046

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1758

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1016

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1062

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1118

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1251

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
943

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
752

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
846

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
703