แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการห้องสมุดงานวิจัย และกำหนดการเปิดให้บริการ


ปรับปรุงข้อมูล : 14/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1739

เป็น ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อาคารไบโอเทค) เยื้องหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ประกาศแจ้งย้ายห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื่องจากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ย้ายที่ทำการสำนักงาน

จากชั้น 3 อาคารเทพประสงค์วรยศ(ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรมนานาชาติ)

เป็น ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อาคารไบโอเทคเยื้องหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จึงขอปิดการให้บริการรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดสถานที่

และจะพร้อมให้บริการแก่ผู้ที่สนใจต่อไป ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2557

โดยการให้บริการรายงานวิจัยทางเวบไซต์ยังให้บริการตามปกติ

แต่อาจล่าช้าในการให้บริการข้อมูลออนไลน์ใหม่ล่าสุดเดือนมกราคมค่ะ

 

พัชราภรณ์ ณ นคร