หนังสือใหม่ เดือน มีนาคม 2557


ปรับปรุงข้อมูล : 18/4/2557 14:55:22     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 425

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

1. การคุกคามป่าชุมชนจากมนุษย์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ พหล  ศักดิ์คะทัศน์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ /๐๓                                             Community Forest Threat From Human and It’s Sustainable Use : Case Study of Ban Tung Yao, Amphoe Doi Saket, Chiang Mai.Phahol Sakkatat.

2. วัสดุคอมโพสิตด้วยเส้นใยธรรมชาติสำหรับการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ ธวัฒน์  สร้อยทอง รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๐๔   

Natural  fiber composite for packaging applications. Tawat  Soitong.                                                                                                                                                  

----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
  2. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
  3. วารสารการพยากรณ์ผลผลิต ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๖
  4. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์    ๒๕๕๗
  5. วารสารเมืองผลไม้ ฉบับประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๕๗
  6. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
  7. Green Research; March   2014.

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่