หนังสือใหม่ เดือน มีนาคม 2557


ปรับปรุงข้อมูล : 18/4/2557 14:55:22     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 436

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

1. การคุกคามป่าชุมชนจากมนุษย์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ พหล  ศักดิ์คะทัศน์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ /๐๓                                             Community Forest Threat From Human and It’s Sustainable Use : Case Study of Ban Tung Yao, Amphoe Doi Saket, Chiang Mai.Phahol Sakkatat.

2. วัสดุคอมโพสิตด้วยเส้นใยธรรมชาติสำหรับการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ ธวัฒน์  สร้อยทอง รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๐๔   

Natural  fiber composite for packaging applications. Tawat  Soitong.                                                                                                                                                  

----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
  2. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
  3. วารสารการพยากรณ์ผลผลิต ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๖
  4. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์    ๒๕๕๗
  5. วารสารเมืองผลไม้ ฉบับประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๕๗
  6. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
  7. Green Research; March   2014.

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

 

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2046

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1758

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1016

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1062

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1118

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1251

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
943

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
752

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
846

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
703