รายชื่อหนังสือใหม่เดือน มิถุนายน 2557(New Item June 2014)


ปรับปรุงข้อมูล : 5/8/2557 15:19:04     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 874

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

1. การควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล.  ปิยะนุช  เนียมทรัพย์.  รายงานผลการวิจัย.    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  122 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๑9.    Control and Monitoring Wastewater Treatment Plant by Using Molecular Biological Technique.  priyanut niemsub. 2014.

 2. เครือข่ายความร่วมมือการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP )  เพื่อการจัดการท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.   ดร.วีระพล  ทองมา.  รายงานผลการวิจัย.    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  159 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / 20.                                       OTOP  Networking Cooperation for Tourism Management through Sufficiency Economy Philosophy in Northern, Thailand. weerapon tongma. 2014.

 3. การประเมินศักยภาพพืชพลังงาน 7 สายพันธุ์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ.  ชิโนรส ศรีศิริ      รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  69 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / 21                       Potential Evaluation of Crop Energy for produce Bio gas. chinoros srisiri. 2014.

--------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม    ๒๕๕๗
  2. วารสารวิจัย มข.  ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗.
  3. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม   ๒๕๕๗.
  4. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม  ๒๕๕๗.
  5. ลำไยสาส์น ฉบับประจำเดือน มกราคม – มีนาคม   ๒๕๕๗.

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2466

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
2664

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1315

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1301

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1340

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1527

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
1097

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
899

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
1001

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
869