รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กรกฎาคม 2557(New Item July 2014)


ปรับปรุงข้อมูล : 8/9/2557 16:30:10     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 826

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

1. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  หนึ่งหทัย  ตันติสันติสม.  รายงานผลการวิจัย.    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  43 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2557 / 22.                                                                                                          A Synthesis of Research on the Organic Maejo University.  Nunghatai tantisom. 2014.

                                                   

2. ความรุนแรงในการก่อโรคและพันธุกรรมในระดับโมเลกุลของเชื้อรา Beauveria bassiana  สายพันธุ์ท้องถิ่นที่เป็นผลมาจากอาหารเทียมและวัสดุเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณสำหรับใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างยั่งยืน.   รุ่งเกียรติ  แก้วเพชร.  รายงานผลการวิจัย.    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  56 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ผ.178                                                                                                         Virulence and genetic at molecular level of indigenous strain of Beauveria bassiana effected by artificial and mass production medias using for sustainable insect control. Reungkeit kaewpech. 2014.

 

3. การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมแลความรุนแรงในระดับโมเลกุลของเขื้อรา Erynia neoaphidis Remaudiere and hennebert [ Entomophthorales; Entomophthoraceae ]   ซึ่งใช้ประโยชน์ในการควบคุมเพลี้ยอ่อนศัตรูพืชผักวงค์กะหล่ำอย่างยั่งยืน.  รุ่งเกียรติ  แก้วเพชร   รายงานผลการวิจัย.    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  59 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ผ. 179                                                                                                            

Evaluation of genetic variation  and virulence at molecular level of Erynia neoaphidis Remaudiere and Hennebert [ Entomophthorales; Entomophthoraceae ] use for sustainabli control of aphids infested cruciferous crops .  Reungkeit kaewpech. 2014.

--------------

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม    2557
  2. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับประจำปี 2556
  3. วารสารวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  2557
  4. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน มิถุนายน   2557
  5. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับประจำเดือน มกราคม – เมษายน  2557
  6. วารสารศิลปศาสตร์ ฉบับประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน   2557
  7. จดหมายข่า วช. ฉบับประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม  2557
  8. วารสารเมืองไม้ผล ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม  2557
  9. Maejo International; Jan – April 2014.
  10. 10.Green Research; June 2014.

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2468

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
2665

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1317

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1303

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1341

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1528

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
1099

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
900

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
1002

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
869