รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2557 (New Item August 2014)


ปรับปรุงข้อมูล : 8/9/2557 16:30:19     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 978

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ            

1. การศึกษาการทำงานของยีนทนร้อนเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานอุณหภูมิสูง. แสงทอง  พงศ์เจริญกิต.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  37 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 /23

Sangtong Pongchareunkit. 2014. Expression Study of Heat Shock Transcription Factor Genes for Development of Thai Rice Varieties with Heat Tolerance.

 2. การพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตของยางพาราในเขตพื้นที่ภาคเหนือ.  ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  118 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 24       

Praseart Junyasuphab. 2014. Forecasting on Cultivated Area and Production Yield of Rubber Trees in Northern Thailand.

 3. การระบุสปีชีส์ของเห็ดพิษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค Real – time PCR. เรือนแก้ว  ประพฤติ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  57 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 25                           

Reunkaew Praprud. 2014. Rapid Identification of Poisonous Mushroom Species by real-time PCR-based Technique.

 4. การแพร่ทำลายของด้วงรังผึ้ง [ Small Hive Beetle ] และปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโต. ณัฎฐ์พัชร  เถียรวรกานต์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  38 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 26                                                                                            

Nattaphat Tielrawarakan. 2014. Small hive Beetle Infestation and Physical Factors Effecting Growth.                         

5. การเลี้ยงปลาหมอเพศเดี๋ยวเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางการค้า. จอมสุดา  ดวงวงษา.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  28 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช40. 04

Jomsuda Dongwongsa. 2014. Culture of Monosex  Females Climbing Perch [ Anabas testudineus ] for Commercialise.

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม   ๒๕๕๗
  2. วารสารวิจัย มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน  2557
  3. วารสารวิจัย เพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๗
  4. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๗.
  5. วารสารจุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗
  6. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๗
  7. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๕๗
  8. จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2466

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
2664

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1315

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1301

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1340

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1527

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
1096

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
898

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
1001

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
867