ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงานภายใต้โครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ (National Research Database: NRDB)


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 11998

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

การสนับสนุนระบบเชื่อมโยงผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 

โดย รองศาสตราจารย์.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายวิจัย 

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในพิธีลงนาม

ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ อาคาร ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนาม ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5. วิทยาลัยตาปี
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
15. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18. สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

** โดยผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยจากเวบไซต์ www.librae.mju.ac.th

สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ www.vijai.net เพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการวิจัยของประเทศในวงกว้างต่อไป

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2382

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
2023

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1257

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1253

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1299

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1463

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
1058

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
860

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
961

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
828