หนังสือใหม่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553


ปรับปรุงข้อมูล : 11/11/2553 15:51:47     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 9063

หนังสือใหม่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553


1)       อภินันท์ สุวรรณรักษ์  จงกล พรมยะ  และเอกพจน์ เจริญสิริวงศ์ธนา.  2553.  การศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาในเขตลุ่มน้ำสาละวินในเขตพื้นที่ประเทศไทย.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 78 น.

2)      ฐปน ชื่นบาล  ศิราภรณ์ ชื่นบาล  และปิยะบุตร โพธิคามบำรุง.  2553.  การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตหม้อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp.(Mk-8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 73 น.

3)      ศิราภรณ์ ชื่นบาล  และฐปน ชื่นบาล.  2553.  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ำเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 72 น.

4)      ปิยนุช เนียมทรัพย์  แสงทอง พงษ์เจริญกิจ  และปราโมช ศีตะโกเศศ.  2553.  การศึกษาแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารโค.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 61 น.

5)      พัชรินทร์ สุภาพันธ์.  2553.  การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักอินทรีย์.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 95 น.

6)      ภูสิต ปุกมณี และจิราภรณ์ กิติกุล.  2553.  การสลายตัวของสารประกอบฟีนอลและอนุพันธ์ฟีนอลโดยแสงด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาของผลไททาเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลอุณหภูมิต่ำ.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 110 น.

7)      สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย และประจวบ ฉายบุ.  2553.  การเก็บรักษาหนอนแดงมีชีวิตเพื่อเป็นอาหารปลาสวยงามเชิงพาณิชย์.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 46 น.

8)      ปณิดา กันถาด  พัชรี หล้าแหล่ง  ประสาทพร กออวยชัย  และจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์.  2553.  การศึกษาระบบการจัดการสวนและต้นทุนของการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตจังหวัดชุมพร.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 76 น.

9)      ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์  ศิริพร สิทธิประณีต  แสงทอง พงษ์เจริญกิจ  วราภรณ์ แสงทอง  และนลิณี รุ่งเรืองศรี.  2553.  การพัฒนาระบบการถ่ายยีนที่ปราศจากยีนเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีโปรตีนคุณภาพสูง.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 79 น.

10)   วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร.  2553.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 85 น.

11)    ธนรักษ์ เมฆขยาย  และศุภลักษณ์ ล้อมลาย.  2553.  กระบวนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 140 น.

12)   อำนวยพร ยิ่งใหญ่ และเกษราพร ทิราวงศ์.  2553.  วิจัยและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในชุมชนมลาบรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 128 น.

13)   ประเทือง โชคประเสริฐ และสุภักตร์ ปัญญา.  2553.  ศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องเพาะงอกที่เหมาะสม.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 71 น.

14)   ดุจดาว คนยัง  ณัฐพร จันทร์ฉาย  และวิรัตน์ หาญธงชัย.  2553.  การใช้พืชสมุนไพรในการเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโต และควบคุมโรคบิดในไก่เนื้อ.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 59 น.

15)   ภฺสิต ปุกมณี และจิราภรณ์ กิติกุล.  2553.  การสลายตัวของสารประกอบคลอโรฟีนอลในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมทางภาคเกษตรกรรม โดยปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมผ่านวิธีทางเคมี.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 66 น.

16)   สมยศ มีสุข  ธนวัฒน์ รอดขาว  นิคม วงศ์นันตา  และเบ็ญจา บำรุงเมือง.  2553.  ศึกษารูปแบบการปลูกเลี้ยงเอื้องแซะหอมในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน(โครงการวิจัยปีที่ 3) .  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 80 น.

17)   ประจวบ ฉายบุ.  2553.  แนวทางการผลิตปลาบู่ขนาด 300-600 กรัมเชิงพาณิชย์ในระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 55 น.

18)   ประพันธ์ โอสถาพันธุ์.  2553.  การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์ : การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบจุดดำของกล้วยไม้เอื้องแซะหอมที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria sp. .  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 63 น.

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2382

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
2023

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1257

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1253

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1299

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1463

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
1058

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
860

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
961

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
828