หนังสือใหม่ เดือนมกราคม 2556


ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2556 10:52:25     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7296

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . 

 1. การประดิษฐ์ไมโครเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วสำหรับงานภาคสนามในน้ำผึ้ง ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.  ธานินทร์  แตงกวารัมย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๘๗.
 2. การสรรหาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณี เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่. วราภรณ์  งามสุข. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๘.
 3. การศึกษาการแยกสารและโครงสร้างของสารจากพืชสมุนไพร Gynuraauriculata Cass.  ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน. ธวัลรัตน์   รัตนเดชานาคินทร์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๘๙.
 4. การใช้ยีนสร้างแอนโทไซยานินเป็นยีนเครื่องหมายสำหรับการถ่ายยีนในพืชและเป็นยีนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ. ช่อทิพา  สกูลสิงหาโรจน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๘ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๙๐.
 5. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน ๖ สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้างในช่วงอายุปีที่ ๓-๔ ปี. ปิยนุช  จันทรัมพร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๑.
 6. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๖ สายพันธุ์ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี. ประสาทพร  กออวยชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๗ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๒.
 7. การสำรวจแหล่งเกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ให้เป็นย่านสิ่งแวดล้อมสีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่.  ปรัชมาศ  ลัญชานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๓.
 8. ต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ. จงกลบดินทรื แสงอาสภวิริยะ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๓๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๔.
 9. การพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชุมพร. ชลดรงค์  ทองสง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๕๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๕.
 10. อิเลคโทรเคมิลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ออนอะชิปสำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิดที่ปนเปื้อนในอาหาร. ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๙ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๐๖.
 11. ช่องพางการตลาดลำไยอินทรีย์ภายในประเทศและต่างประเทศ. จำเนียร  บุญมาก. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๗.๐๑.
 12. แผนธุรกิจและการพัฒนา นวัตกรรมชุดทดสอบ ELISA  สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคระบบทางเดินหายใจสุกร. ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช. รายงานผลการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๑๓๗ หน้า.    เลขเรียกหนังสือ ผ.๑๗๓.
 13. รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 14. รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

 

--------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 1. วารสารวิจัยรามคำแหง (สาขาวิทยาศาสตร์) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม   ๒๕๕๕. 
 2. วารสารวิจัยรามคำแหง (สาขามนุษย์ศาสตร์) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม   ๒๕๕๕. 
 3. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน ๒๕๕๕. 
 4. วารสารวิจัย มข. (สาขาวิทยาศาสตร์) ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   ๒๕๕๕. 
 5. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม   ๒๕๕๕. 
 6. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๕.
 7. อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.
 8. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕.
 9. Agricultural Research; October, November, December   2012.

ดาวน์โหลด


ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2046

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1758

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1016

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1062

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1118

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1251

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
943

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
752

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
846

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
703