หนังสือใหม่ เดือนมีนาคม 2556


ปรับปรุงข้อมูล : 4/1/2556 11:42:52     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6363

รายชื่อหนังสือใหม่ 

มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดรายชื่อหนังสือใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . 

 1. การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านอาหารปลอดภัย. บัญญัติ  มนเฑียร์อาสน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๑๗.
 2. การพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ซับ. พหล ศักดิ์คะทัศน์.      รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๘.
 3. การควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล.   ปิยะนุช  เนียมทรัพย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๑๙.
 4. การศึกษาขบวนการออริแกโนเจเนซีสของปาล์มน้ำมันในสภาพปลอดเชื้อ. จีระศักดิ์  วิชาสวัสดิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๙ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๐.
 5. การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรบางชนิด.สมบูรณ์  ระดม.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๑.
 6. การปรับปรุงพันธ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์. / การทดสอบผลผลิตของหัวพันธุ์ชั่วที่ ๑ ของสายพันธุ์ใหม่ในสภาพไร่ . ศิริพร  พงศ์ศุภสมิทธิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๕ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๒.
 7. การเปรียบเทียบรูปแบบและลักษณะเนื้อหาข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของสื่อมวลขนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน.  ลัดดา  จิตตคุตตานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๓.
 8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฎิสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา                    จังหวัด.เชียงใหม่. วิทยา  ดำรงเกียรติ์ศักดิ์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๓๓ หน้า.          เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๔.
 9. การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุด . ปณิดา    กันถาด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๕.
 10. รายงานประจำปี  ๒๕๕๕. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 11. สูจิบัตรงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี พ.ศ.  2556.

 

--------------------

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 1. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖. 
 2. วารสารวิจัย มข.  ( สาขาวิทยาศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖. 
 3. วารสารวิจัย มข.  ( สาขามนุษย์ศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๕๖.
 4. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖.
 5. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖.
 6. จดหมายข่าว วช.. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕๕.
 7. Agricultural Research; January ; February  2013.
 8. Green Research; February 2012.


ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2046

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1758

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1016

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1062

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1118

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1251

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
943

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
752

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
846

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
703