ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล

อาจารย์

นายสมยศ มีสุข

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย