ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand

ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 

สถานที่ติดต่อ : 

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อาคารไบโอเทค) เยื้องหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร.0-5387-3423

 

 

พันธกิจ

 

ดุแลงานด้านบริหาร ประสานงาน ให้ข้อมูลงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนา งานวางแผนและบริการงานวิจัย

ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน/บุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดูแลด้านเอกสารงานวิจัยของอาจารย์

 

1.  ยุทธศาสตร์งานวิจัย กำหนดกรอบ ทิศทาง นโยบายและกลไกการวิจัย สร้างและพัฒนานักวิจัย แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ดำเนินการด้านกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งติดตามและประเมินคุณภาพงานวิจัย

2.  บริหารและประสานงานวิจัย กับแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยตามกระบวนการ PDCA รวมทั้งประสานงานโครงการวิจัย

3.  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์