พันธกิจ

 

ดุแลงานด้านบริหาร ประสานงาน ให้ข้อมูลงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนา งานวางแผนและบริการงานวิจัย

ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน/บุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดูแลด้านเอกสารงานวิจัยของอาจารย์

 

1.  ยุทธศาสตร์งานวิจัย กำหนดกรอบ ทิศทาง นโยบายและกลไกการวิจัย สร้างและพัฒนานักวิจัย แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ดำเนินการด้านกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งติดตามและประเมินคุณภาพงานวิจัย

2.  บริหารและประสานงานวิจัย กับแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยตามกระบวนการ PDCA รวมทั้งประสานงานโครงการวิจัย

3.  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์