นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


1/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/6/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ 6/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักวิจัยฯ ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์

9/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/6/2564
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์

18/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/6/2564
ทั้งวัน
ลาป่วย : ลาป่วย
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นายปริญญา เพียรอุตส่าห์

24/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้