นายสมยศ มีสุข
นักวิชาการเกษตร


1/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/6/2564
13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี

5/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/6/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ 6/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักวิจัยฯ ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์

9/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้