ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อาคารไบโอเทค) เยื้องหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร.0-5387-3423