หนังสือใหม่ เดือนเมษายน 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 5/8/2556 12:39:18     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5237

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

 1. การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของอนุพันธ์โรทีนอยด์. ฐิติพรรณ  ฉิมสุข. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 51 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๒๖

Cytotoxic activity study of rotenoid derivatives . Thitiphan  Chimsook . Jiraporn Kitikul . 2013 . 51 p.

 

2. การจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านแม่สา ต. โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.วินิตรา  ลีละพัฒนา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 117 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๘                         Maesa Community Tourism Management Program through Sufficiency Economy Philosophy, Pongyang Sub district,Maerim District, Chiang Mai Province, Thailand. Winitra Leelapattana            , Weerapon Thongma  and Wiwat Prasansuk. 2013. 117 p.

 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. อารีย์  เชี้อเมืองพาน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๙     Performance efficiency increasing of saving groups for self-dependence on economic and social in agriculture  community  follow in philosophy of sufficiency economic. Aree Cheamuangphan. Krisda Bhackdee. 2013. 68 p.

 

4. การบังคับกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้าตกเครือบนลำต้น. นิคม  วงศ์นันตา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๓๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๐.                                                        

Forcing Three Types of Banana [ hom Khai Namwa ] to Produce Bunch by Drilling a Hole on Midsection. Nikom wongnunta. 2013.31 p.

 

5. การพัฒนาเคมิคอลบเซนเซอร์สำหรับวัดตะกั่วในน้ำผึ้งด้วยขั้วไฟฟ้าบิสมัทอะมัลกัม ท่อคาร์บอนนาโนปรับแต่งด้วยไคโตซานแบบเชื่อมไขว้  ธานินทร์  แตงกวารัมย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑13 หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๑       Development of chemical sensor for Pb in honey product using a bismuth amalgam-carbon nanotube modified with crosslinked chitosan. TANIN TANGKUARAM. MANOCH THANOMWAT. 2013. 113 p.

 

6. ความยินดีที่จะจ่ายและความสามารถที่จะจ่ายได้สำหรับผักสดอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่.       ชนิตา  พันธ์มณี.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 95 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๒

Willingness to Pay and Ability to Pay for Fresh Organic Vegetables of the Consumers in Chiang Mai Province. Chanita Panmanee, Raphassorn Kongtanajaruanun. 2013. 95           p.

 

7. การพัฒนาดาวเรืองสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยการเพาะเลี้ยงโอวุล.  เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  31 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๓                      

Improvement of  male sterile line (A-line) marigold  via ovule culture. Chalermsri . 2013. 31 p.

 

8. การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาหมอไทยด้วยการเสริมกวาเครือขาวในสูตรอาหารเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค . ยุทธนา  สว่างอารมย์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๔                                                                                                     

The Enhancing Potential in Anabas testudineus Culture by Adding pueraria mirifica in the Fish Feed for Producing Safety Food for A Consumption.  Yutthana Savangarrom, Kamonwan   Suphawinyoo , SINCHAI  MANEEKAT. 2012. 66 p.                                                                                              

 

9. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด. กระสินธ์  หังสพฤกษ์.   รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ /ช๓๓ .๑๑                      

Nursing of Giant Freshwater Prawn [ Macrobrachium rosenbergii ] in Closed Recirculating System. Krasindh  Hangsapreurke. 2013. 52 p.

 

10. รูปแบบและอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกบนา [ Rana rugulosa ]  เพื่อเป็นอาหารปลอดภัยและทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน . ณัฎฐกานต์  มุกดาจตุรพักตร์ . รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๓ .๑๒                                                                                 

Suitable methods and feed to produce common lowland frog [ Rana rugulosa ] to be safe food for consumption and generate sustainable development. Nattakarn  Mukdajaturaphak, Chanagun Chitmanat , Jongkon Promya . 2013. 47 p.

 

11. การศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน. สัญฌา  พันธ์แพง.รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๗ .๐๓                         

Study and Create Database System of Organic Longan Business    Management in The Northern Region of Thailand. Sancha Panpeng, Winai  Bankomnate , Sudaranee . 2013. 90 p.

 

----------------------

  1. ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การเจริญพันธุ์ของปลาดุกลำพัน. กฤษฎ์  พลไทย.      รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๒๗ (งานวิจัยนอกงบประมาณแผ่นดิน)                                                  

 

**************

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

  1. วารสารวิจัยรามคำแหง ( สาขามนุษยศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๖
  2. วารสารวิจัย รามคำแหง ( สาขาวิทยาศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
  3. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
  4. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๕๖
  5. อินไซด์ มจธ.  ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖
  6. จดหมายข่าว สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

 


ข่าวล่าสุด