หนังสือใหม่ เดือนพฤษภาคม 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2556 12:09:18     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4228

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖

Download Full Text

Download New list

 

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

 

 1. การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย. ฉันทนา  วิชรัตน์. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๗ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๓๘ ๐๑                                                                    
  Classification of  Longan Germplasm and Breeding Program.
 2.  อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้ง และทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ. นพพร  บุญปลอด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๒                                                   
  Influence of Rootstocks on Growth, Diseases and Drought tolerance of Longan CV. “Daw”.
 3. ลำไย : ชื่อและที่มา .ภัทรธนิษฐ์  ศรีจอมทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๓                                                                                                     
  Longan : Names and Origins.
 4. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย. ธีรนุช  เจริญกิจ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๓ หน้า.   เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๘ .๐๔                                                                              
  Germplasm Resources and Cultivar Development for Longan [ Dimocarpus Longan Lour.]
 5. การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาข้อมูลเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่. อุดมลักษณ์   ธรรมปัญญา.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ /๓๕                                        
  Application of Geographic Information System for Database Development of Chiang Mai’sTourism Location Network.
 6. ศึกษาพารามิเตอร์ของน้ำเสียและวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล / กรณีศึกษาโรงผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กภายในชุมชนของจังหวัดชุมพร. นางสาววิชชุดา  เอื้องอารี. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๖                                              
  Investigation on Parameter of Wastewater and Wastewater Treatment from produced Biodiesel : Case study from small-sized plant produced Biodiesel in Chumphon Province.                 
 7. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปลาดุกลูกผสมที่ผ่านการบำบัดน้ำด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์. กมลวรรณ   ศุภวิญญู. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๓๗                   The Enhancing Potential in Hybrid Clarias Catfish culture to treat water with hydroponic system.                                                                                                 

 

----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 1. วารสารวิจัย มข. ( สาขาวิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖
 2. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖ 
 3. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน มีนาคม , เมษายน  ๒๕๕๖
 4. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน เมษายน  ๒๕๕๖
 5. จดหมายข่าว สวทช.  ภาคเหนือ ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๖
 6. KMITL Science and Technology Journal Vol. 12 No. 1 January – June   2012.
 7. KMITL Science and Technology Journal Vol. 12 No. 2 July – December   2012.

ข่าวล่าสุด