หนังสือใหม่ เดือนกรกฏาคม 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 8/7/2556 12:06:10     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3760

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . 

  1. การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะมัลติเฟร์โรอิกนาโนคอมโพสิตในระบบบิสมัทเฟอร์ไรท์. เรวดี  วงค์มณีรุ่ง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๔๖
  2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของการให้บริการวิชาพื้นฐาน โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. พัชรี  ยางยืน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๗
  3. แผนที่สีเขียวเพื่อการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน .สวิชญา  ศุภอุดมฤกษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๐๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๔๘    
  4. การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากมูลสุกรโดยใช้กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน. มยุรา  ศรีกัลยานุกูล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๕ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๙.๐๑  

----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

  1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม , มิถุนายน   ๒๕๕๖
  2. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น   ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
  3. วารสารวิจัย มข.  ( สาขาวิทยาศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม    ๒๕๕๖
  4. วารสารวิจัย มข.  ( สาขามนุษยศาสตร์ )  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๕
  5. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม , มิถุนายน  ๒๕๕๖
  6. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่


ข่าวล่าสุด