หนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 9/3/2556 11:11:24     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2918

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม 2556

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

 1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก. วราภรณ์  แสงทอง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๔๙                                                                    
 2.   ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในพื้นที่เมืองเชียงใหม่. เยาวนิตย์  ธาราฉาย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๐                                                                                                             
 3.  ผลของการใช้อบเชย กานพูล ร่วมกับการบรรจุแบบสุญญากาศในการยืดอายุการเก็บรักษาและการยอมรับของเนื้อปลาทับทิมรมควันเย็น เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร .วิจิตรา  แดงปรก. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๓. ๑๓    
 4.  การเพาะเลี้ยงปลาบู่ทรายในกระชังร่วมกับปลานิลในบ่อดินแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.จงกล  พรมยะ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๓ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๓.๑๔  
 5.  การวินิจฉัยโรคและแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคในลูกปลานิล. ชนกันต์  จิตมนัส. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๕ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๑๕. ๐๙
 6.  รายงานกิจการประจำปี รอบปีบัญชี 2555 ( 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๖
 2. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น   ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖
 3. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
 4. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน , กรกฎาคม  ๒๕๕๖
 5. Agricultural Research; April 2013.

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

ข่าวล่าสุด