ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม 2556

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

 1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก. วราภรณ์  แสงทอง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๔๙                                                                    
 2.   ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในพื้นที่เมืองเชียงใหม่. เยาวนิตย์  ธาราฉาย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๒๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๐                                                                                                             
 3.  ผลของการใช้อบเชย กานพูล ร่วมกับการบรรจุแบบสุญญากาศในการยืดอายุการเก็บรักษาและการยอมรับของเนื้อปลาทับทิมรมควันเย็น เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร .วิจิตรา  แดงปรก. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๘๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๓. ๑๓    
 4.  การเพาะเลี้ยงปลาบู่ทรายในกระชังร่วมกับปลานิลในบ่อดินแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.จงกล  พรมยะ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๓ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๓๓.๑๔  
 5.  การวินิจฉัยโรคและแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคในลูกปลานิล. ชนกันต์  จิตมนัส. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๘๕ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๑๕. ๐๙
 6.  รายงานกิจการประจำปี รอบปีบัญชี 2555 ( 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๖
 2. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น   ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖
 3. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
 4. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน , กรกฎาคม  ๒๕๕๖
 5. Agricultural Research; April 2013.

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 9/3/2556 11:11:24     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2967

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา
การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา(สามารถคลิกลิ้งค์ในเนื้อหาเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งไฟล์ Word, pdf ได้)1. ประกาศและมติกองทุนวิจัยและพัฒนาหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศแจ้งปรับอัตราการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ2. การขออนุมัติเดินทาง- จัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทาง เสนออธิการบดีตามขั้นตอนปกติของคณะผ่านไปยังระบบสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่ และใช้แบบฟอร์มของคณะหรือกองการเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องผ่านสำนักวิจัยฯมีตัวอย่างขั้นตอน และแบบฟอร์มดังนี้ (http://personnel.mju.ac.th/1. ขั้นตอนการเดินทางไปต่างประเทศของมหาวิทยาลัย2. แบบฟอร์มขออนุมัติไปต่างประเทศของกองการเจ้าหน้าที่3. การขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้- จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์ม เสนอเอกสารผ่านต้นสังกัดระดับคณบดีหรือผู้อำนวยการและนำส่งมาที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยฯ ชั้น 3 (ห้องสมุดงานวิจัย) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ตึกไบโอ) โดยตรงไม่ต้องผ่านสำนักงานอธิการบดี โดยเอกสารขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกับขออนุมัติเดินทาง สามารถแยกจัดทำ และแยกเสนอเอกสารได้มีตัวอย่างเอกสารและแบบฟอร์มดังนี้1.แบบฟอร์มขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยword2. ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติ pdf3.1 ** พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้ **1. กำหนดการและรายละเอียดการจัดประชุม2. หนังสือตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมสัมนาทางวิชาการนั้น3. เรื่องเต็มของผลงานวิจัยที่นำเสนอ และจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ4. รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองขั้นต้นจากต้นสังกัดนักวิจัย (ลายเซ็นต์พร้อมระบุจำนวนเงินที่สนับสนุนจากคณบดี/ผอ.หรือมติคณะที่ระบุว่าสนับสนุนเท่าไหร่)3.2 *หมายเหตุ- ในกรณีที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การขอทะเบียนโครงการวิจัย และนำส่งฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ(โดยถ้าเป็นโครงการจากแหล่งทุนภายนอกติดต่อเพิ่มเติมที่ จีรนันท์ เสนานาญ 3857, แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ 3856)- ผลงานวิจัยที่นำเสนอต้องมาจากโครงการวิจัยที่ขึ้นทะเบียนที่สำนักวิจัยฯ อย่างน้อย 6 เดือน- กองทุนวิจัยฯ สนับสนุนงบประมาณได้คนละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ (1 ต.ค.-30 ก.ย.)- การขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยฯ นักวิจัยต้องทำเรื่องขอสนับสนุนผ่านสำนักวิจัยฯ ก่อนการเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ4. การเคลียร์ใบเสร็จและเบิกเงิน-  รายงานการเดินทาง ใช้ตามแบบฟอร์มของคณะหรือแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยได้ เสนอตามขั้นตอนปกติแก่ต้นสังกัด และนำมาประกอบการเคลียร์ใบเสร็จกับสำนักวิจัยภายหลัง (ตัวจริง หรือสำเนาที่เซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)** พร้อมระบุว่าใช้เงินจากกองทุนวิจัยฯจำนวนกี่บาท และใช้ใบเสร็จส่วนใดบ้างในส่วนของการเคลียร์เงินจากงบสนับสนุนของกองทุนวิจัยฯ-  ใบสำคัญรับเงิน และใบเสร็จ (ตัวจริง หรือสำเนาที่รับรองสำเนาทุกหน้ากรณีที่ใบเสร็จใช้เบิกจ่ายแหล่งเงินอื่นร่วมด้วย และไม่สามารถแยกใบเสร็จได้)-  เอกสารการขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย (ใช้สำเนาที่เจ้าหน้าที่จัดส่งคืนให้แก่นักวิจัย โดยเอกสารตัวจริงอยู่ที่ฝ่ายการเงิน สำนักวิจัยฯ)- นำเอกสารมาเคลียร์เงิน ที่การเงินสำนักวิจัยฯ เมื่อเอกสารเรียบร้อยทางสำนักวิจัยจะนำจ่ายเช็คให้แก่นักวิจัยตามจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยฯ 
5 กันยายน 2560     |      3250
รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University)1. การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย  ฉันทนา  วิชรัตน์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 155 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช38. 09 Classification of Longan Germplasm and Breeding Program.Chantana  Wicharatana  Maejo University. 2015.   2. อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโตทนแล้งและทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ. นพพร บุญปลอด รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้44หน้า.เลขเรียกหนังสือ 2558 /ช38. 10    The Influence of Rootstocks on Growth, Longan Decline, and Drought of Longan CV. ‘Dew’. Nopporn  Boonplod  Maejo University. 2015.                                                                                                         3. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย ธีรนุช  เจริญกิจ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  45 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / ช38. 11   Germplasm Resources and Cultivar Development for Longan [ DimocarpuslonganLour. ] . Theeranuch  Jaroenkit     Maejo University. 2015.                                                                                4. ผลของวิธีการทำแห้งต่อความสามารถในการต้านออซิเดชันของสาหร่ายสไปรูลิน่า [ Spirulina platensis ].  วิจิตรา  แดงปรก. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  97 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 /ช43. 13                                                                                                        Effect of Drying Method on Antioxidant Activities of Spirulina [ Spirulina platensis ]. Wichittra  Daengprok Maejo University. 2015.                                                                                                           5. การศึกษาศักยภาพในการนำเศษวัสดุจากการตัดแต่งกิ่งลำไยมาผลิตเอทานอล. มยุรา  ศรีกัลยานุกูล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  80 หน้า.   เลขเรียกหนังสือ  2558 / 36    A study on the possibility of longan tree trimming waste for the bioethanol productionerms        Mayura  Srikanlayanukul  Maejo University.  2015.    6. ดัชนีความสุขของชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ฑีฆา  โยธาภักดีรายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  70 หน้า.   เลขเรียกหนังสือ  2558 / 37                  Community Happiness Index around Forest Conservation of Maejo University Phrae Campus, Phrae Province Teeka  Yotapakdee  Maejo University. 2015.     7. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วีร์  พวงเพิกศึก  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้   99 หน้าเลขเรียกหนังสือ 2558 / 38    Factors Determenant the Organic Farming of Farmer In Tambon MaeFag Sansai Chiangmai Thailand .Wee  Poungperksuk  Maejo University. 2015.                                                                                                          8. การเตรียมฟิลม์พอลิพรอพิลีนที่สบายได้ด้วยแสง  ธวัฒน์  สร้อยทอง  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  48 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 39 reparation of photo-degradable polypropylene films. Tawat  Soltong  Maejo University. 2015.                                                                                                          9. การสังเคราะห์แคลเซียมซิลิเกตจากหอยเชอรี่และแกลบข้าวเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาในไปโอดีเซล รัชดาภรณ์ ปันทะรส รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 41    Synthesis of calcium silicate from golden apple snail and rice husk to use as catalyst in biodiesel. Ratchadaporn  Puntharod  Maejo University. 2015.      10. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระในชาสมุนไพร กาญจนา  นาคประสม รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  36 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 42 The Optimization of Drying Condition on Antioxidants Extraction of herbal Tea from nelumbo nucifera Gaertn     Kanjana  Narkprasom  Maejo University. 2015.      11. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีโนลิกจากเมล็ดมะเกื๋ยงโดยวิธีไมโครเวฟร่วม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ นักรบ  นาคประสม  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  38 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 43  Optimization of microwave Assisted Extraction for Crude Total Phenolic from Cleistocalyx nervosum Seeds and its antioxidant activity. Nukrob Narkprasom Maejo University. 2015.   ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  2558วารสารโครงการหลวง  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕8วารสาร มาตราวิทยาฉบับประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕8วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๕8จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕8วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 25รายงานประจำปี รอบปีบัญชี  2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเอกสารคำแนะนำของกรมอุทยานแห่งชาติ
2 พฤศจิกายน 2558     |      3320
รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University)1. ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบทเพื่อความเหมาะสมในการทำเกษตรแบบอินทรีย์              พหล  ศักดิ์คะทัศน์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  82 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 30Indicators and Clustering of Rural Villages for Appropriate in Organic Agricultural Practice. Phahol  Sakkatat  Maejo University. 2015.                     2.การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน.  นคเรศ  รังควัต รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  74 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 /31                                        The Efficiency Development of Smallholder Rubber Farms in Northern, Thailand . Nakarate  Rungkawat  Maejo University. 2015.                3. การตรวจสอบปริมาณแก๊สแอมโมเนียที่เป็นพาจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเซนเซอร์ที่ประดิษฐ์จากอนุภาคนาโนเฟอริกออกไซด์ที่อุณหภูมิต่ำ นิตยา  ตาแม่ก๋ง  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  69 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 /32                                             The Monitoring of Noxious NG3 Gas from agro Industry with Sensors Fabricated from Fe2O3. Nanoparticles at low temperature. Nitaya  tamaeklong     Maejo University. 2015.4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิลม์ที่เจือด้วยแพทตินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล / รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  108 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 33                                                                                                      Enhance Sensing Performance of Environmentally Hazardous Gas Based on Hydrothermaly . Synthesis of Platinum Loaded Vanadium Oxide Films. Viruntachar  Kruefu Maejo University. 2015.5. หัวเรื่องภาษาไทยเปรียบเทียบกับหัวเรื่องภาษาอังกฤษของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน : กรณีศึกษาคำศัพท์สาขาหลักและคำศัพท์สัมพันธ์แคบกว่าในระดับ NT1. สุธรรม อุมาแสงทองกุล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 89 หน้า. เลขเรียกหนังสือ  2558 / 34                                                                                                                          Comparison of Thai Subject Headings and Library of Congress Subject Headings : a Case Study of Terms Related to Main Subject Fields and Their First Level of Narrower Terms [NT1] . Sutham  Umasangtongkul  Maejo University. 2015. 6. ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชั่น งานเทคนิคห้องสมุดและการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนต์ สุธรรม  อุมาแสงทองกุล  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้           125 หน้าเลขเรียกหนังสือ 2558 / 35  Best Motion Picture Database : Collection Development, Library Technical Work and Searching Design. Sutham  Umasangtongkul  Maejo University. 2015.7. ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์  เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  51หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช40. 11                                                The Nursing System of Hybrid Catfish in Cage for Commercial.  Kriangsak  Mengumphan Maejo University. 2015.8. การประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่นพัฒนาสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  27 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช40. 12                                                    Application of local plant in diets formula for cost reduction Climbing perch [ anabas testudineus ] culture. Tipsukhon  Pimpimol  Maejo University. 2015.9. การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายสไปรูลิน่าสายพันธุ์แม่โจ้กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จงกล  พรมยะ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  55 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช43. 12    Nutritional fact comparison of Spirulina Maejo strain and other species in Eco friendly aquaculture Jongkon  Promya  Maejo University.  2015.                                                 ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆอนุสารอุดมศึกษา  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  2558จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕8วารสาร Maejo  International   Volume 8, Issue 2, 3  2014
1 ตุลาคม 2558     |      1878
รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University)แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน  อุดมวิทย์  นักดนตรี  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  86 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช46. 03Guidelines of Marketing Communication Development for Smallholder Rubber Farms in Northern, Thailand. Udomwit  Nakdontree  Maejo University. 2015.                                                                                                    2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 23                                          Ecotourism Strategy of Maefaek Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province.Pimchanok  Sangkaew   Maejo University. 2015.                                                                                                    3. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน  อารีย์  เชื้อเมืองพาน  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  57 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / 24Factors Enhancing Efficiency of Farmer Production in Upper Northern region.Aree  Cheamuangpha   Maejo University. 2015. 4. การบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ทาแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาภาวะแห้งแล้งและภาวะอุทกภัย        จังหวัดลำพูน  อรทัย  มิ่งธิพล    รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  204 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 25                                                                                                       Mae Tha Integrated Watershed Management Model for Drought and Flood Mitigation, Lumphun Province.Orathai  Mingtipon  Maejo University. 2015.                                                                                                      5. การควบคุมทางชีวภาพของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้งในข้าวสายพันธ์เศรษฐกิจของไทย : การทดสอบสภาพเรือนทดลอง   มธุรส  ชัยหาญ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  100 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 26    Biological Control of Bacterial Leaf Blight Disease in Thai Economic Rice : Greenhouse Traits.Mathurot Chaiharn  Maejo University. 2015.                                                                                                    6. การผลิตหัวเชื้อไมเคอร์ไรซ่า เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่  ศุภธิดา  อ่ำทอง รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  44 หน้าเลขเรียกหนังสือ 2558 / 27                                                         Mycorrhiza Inoculum Production for Increased Rice Production.Suphathida  Aumtong  Maejo University. 2015.                                                                                                    7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะขามป้อมเสริมใยอาหาร   สุภารัตน์  อำนาจ   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  75หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 28                                             Development of dietary-fiber emblic juice.Suparat  Umnat  Maejo University. 2015.  8. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย  สมเกียรติ์  ชัยพิบูลย์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  77 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 29      Cost and Return Analysis of Pararubber Plantation in Chiang Rai Province.Somkiat  Chaipoboon Maejo University. 2015.                                                                                                     ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารทิศไท  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๕8วารสารไทยคู่ฟ้าเล่มที่ 24จดหมาย วช.  ฉบับประจำเดือน  มิถุนายน – กันยายน  ๒๕๕8พันธุ์ลำไยในแม่โจ้
3 กันยายน 2558     |      1755