หนังสือใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5489

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


 1. สิทิไวกูล ทิราวงศ์.  2554  .การจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อพัฒนาการปลูกข้าวโพดอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  118 หน้า.
 2. ศิริพร พันธุลี.  2554.  โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  115 หน้า.
 3. ประสาทพร กออวยชัย.  2554.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ในพื้นที่ดินทรายชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  29 หน้า.
 4. สุดาพร ตงศิริ.  2554.การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  50 หน้า.
 5. ชนิดา พันธุ์มณี.  2554.  การศึกษาระบบการผลิตและความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนบน.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  78 หน้า.
 6. นวลทิพย์ ลิ้นฟ้า.  2554.  การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองไทย.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  110 หน้า.
 7. พีรกานต์ บรรเจิดกิจ.  2554.  การพัฒนาระบบการลดมลพิษ-กักเก็บน้ำด้วยการใช้พืชพรรณเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  65 หน้า.
 8. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม.  2554.  ผลของช่วงระยะเวลาทีใช้ปุ๋ยมูลไ่ก่ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชและผลผลิตปลานิล.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  77 หน้า.
 9. บัญญัติ มนเฑียรอาสน์.  2554.  การใช้เทคนิคชีววิถีในระบบกรองน้ำของบ่อเลี้ยงปลานิลระบบปิดเพื่อผลผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  43 หน้า.
 10. กระสินธ์ หังสพฤกษ์.  2554.  การเสริมแร่ธาตุให้กุ้งก้ามกรามในการอนุบาลน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  44 หน้า.
 11. อุทัยวรรณ ศรีวิชัย.  2554.  ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เนตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  52 หน้า.

** สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาัลัยแม่โจ้ วันและเวลาราชการ**

 


ข่าวล่าสุด