หนังสือใหม่ เดือนกันยายน 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 10/8/2556 16:33:38     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2764

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนกันยายน 2556

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

 1. ศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจจะจ่ายของผู้ประกอบการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในหมู่บ้านหัตถกรรมถวาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่. ชัช  พงษ์ศิวัฒน์. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๕๑

Behavior and Willingness to pay of Entrepreneurs for Development Environment Sustainable Tourism in Tawai Handicraft Village hangdong District ChiangMai,Thailand.

2. การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์โดยใช้เทคนิคคลื่นไมโครเวฟ. ศุภรัตน์  นาคสิทธิพันธุ์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๖๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๒                                                         

Synthesis of Zinc Oxide by Microwave Technique.

3. ผลของผลิตภัณฑ์นมหมักด้วยหัวเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติก กรดแลคติก ต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลำไส้ . มงคล  ถิรบุญยานนท์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๓    

Effects of Fermented Dairy Milk Products Using Probiotic Lactic Acid Bacteria Starters on Antiproliferation of Colon Cancer Cells.

4. การประเมินความสามารถการต้านออกซิเดชันในผลไม้พื้นบ้านไทยบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่. อดิศักดิ์  จูมวงษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๔  

Evaluation of antioxidant capacity in some local Thai Fruits in Chiang Mai Province.

5. การสร้างเครื่องอบแห้งเนื้อลำไย โดยประยุกต์ใช้คอมเพรสเซอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศ. สุรชัย  สัมภวมาน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๒ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ สกอ. – ๕๔ - ๐๐๒

Dehydration Longan with Air Compressor.

6. การผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก. ประจวบ  ฉายบุ.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๓๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ช๑๕.๑๐

Environmental Friendly Closed-System for Nile Tilapia Commercial Production for Food Safety Level Exports.

7. การเลี้ยงปลากดหลวงระบบหมุนเวียนน้ำร่วมกับระบบปลูกพืชไฮโดโพนิคส์เพื่อสร้างอาหารปลอดภัยและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม. สุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๓๓.๑๕        Catfish [ ictalurus punctatus ] Culture in an Integrated Cage-Cum-Pond with Hydroponics Systems for Food Safety and Minimizing Environmental Impacts.

8. การเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก. ดวงพร  อมรเลิศพิศาล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๓ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๔๐.๐๑                                                                  

Value added of hybrid catfish strain with Cladophora spp. Supplemented pellet feed

 

----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

  1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม   ๒๕๕๖
  2. อนุสารอุดมศึกษา   ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๖
  3. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๖

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

ข่าวล่าสุด