หนังสือใหม่ เดือนตุลาคม 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 11/4/2556 12:04:48     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2364

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน ตุลาคม 2556

 
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ

 
1. การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดเลคติกจากแป้งโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ.   สมคิด ดีจริง. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๙๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๕๕

Isolation and Screening of Direct Lactic Acid Producing Microorganisms from Starch for Reduction Cost of  Bioplastic Production.

 

2. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้แผนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. สวิชญา  ศุภอุดมฤกษ์  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๖๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๖
Sustainable Tourism Resources Management by Using Green Map as a Tool for Development, Mae Tang, Chiang Mai, Thailand.
 
3. อิทธิพลของต้นตอและตอกลางที่มีผลต่อการออกดอกของลำไยอินทรีย์ . นพดล  จรัสสัมฤทธิ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๙ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๗    
Effects of Rootstock and Interstock on Flowering of Organic Longan [ Dimocapus Longan Lour.]
 
4. การพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นและการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. ภูษณิศา เตชเถกิง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๔๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๕๘  
The Development of local Entrepreneur and Tourism by Community in Ampure Sankampange, Chiang Mai.
 
5. การเพิ่มมูลค่าถั่วเหลืองและถั่วเขียวผิวมันโดยใช้ผลิตเป็นไอสกรีมซินไปโอติก. ไพโรจน์  วงศ์พุทธิสิน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ  ๒๕๕๖ / ๕๙
Value-added of soybean and mung bean by using in symbiotic ice cream production.
 
6. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอตเฟตได้ภายใต้การผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.  จีราภรณ์  อินทสาร.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๘ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๖๐
Utilization of Phosphate Solubilizing Microorganism under organic Longan Production in the Northern Region of Thailand.
 
7. ผลของภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกำลังการผลิตเบื้องต้นและผลผลิตของปลานิลในบ่อเลี้ยงเชิงพาณิชย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. ภานรินทร์  ปรีชาวัฒนากร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๓ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๑                                                                                   

Effects of Climate Change Situation on Primary Productivity and Nile tilapia Production in Intensive Fish-farming Ponds under the Sufficiency Economy.
 
8. ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบทเพื่อความเหมาะสมในการจัดฝึกอบรมโครงการเกษตร. พหล  ศักดิ์คะทัศน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๒                                                                   Indicators and Clustering of Rural Villages for Appropriate in Agricultural Project Training
 
9. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น / กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่. วาสนา สุขกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๑๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๖๓
Local Conflict Management Model :  a Case Study of Maekhan Dam Project, Chiang Mai Province.
----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน กันยายน   ๒๕๕๖
  2. วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน กันยายน   ๒๕๕๖
  3. วารสารปาริชาต ฉบับประจำเดือน กันยายน   ๒๕๕๖
  4. อนุสารอุดมศึกษา   ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖
  5. จุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน มกราคม   ๒๕๕๖
  6. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖
  7. จดหมายข่าว สวทช. ภาคเหนือ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน   ๒๕๕๖
  8. ฟ้าสวย น้ำใส ฉบับประจำเดือน สิงหาคม   ๒๕๕๖
  9. Agricultural Research ; March 2013.
  10. Green Research ; September  2013.

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

ข่าวล่าสุด