การให้บริการข้อมูลด้านงานวิจัย ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาัลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 5/11/2554 12:56:41     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7992

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันทางห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้ให้บริการเอกสารงานวิจัยแบบรูปเล่มจำนวน 669 เรื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535-ปัจจุบัน

และเปิดให้บริการเอกสารงานวิจัยระบบออนไลน์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

โดยสามารถสืบค้น รายชื่อเอกสารในห้องสมุด และ เอกสารงานวิจัยออนไลน์ได้แล้ว

ข่าวล่าสุด