ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Research Library of Maejo University, Chiangmai, Thailand

 

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนธันวาคม 2556

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนบน. สมคิด  แก้วทิพย์.  รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๐ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๓                                                                

The Analyses of Efficiency and Factors Affecting Efficiency of Agricultural Cooperatives in Upper Northern Thailand.
 
2. เศรษฐกิจฐานชีวภาพ : องค์ความรู้และการจัดการโดยชุมชนในภาคเหนือตอนบน. สินธุ์  สโรบล.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๑๕๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๔                                                                                                             

Biological-based Economy : A Body of knowledge and Community-based Management in the Upper Northern of Thailand.
 
3. รูปแบบการบริโภคสีเขียวของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่. นิศาชล  ลีรัตนากร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๗๕ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๕
Green Consumption Pattern : Chiang Mai, Thailand.
 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนหน่อและการพัฒนาเป็นต้นกล้าผิดปกติของปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก. รังสิวุฒิ  สิงห์คำ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๖
The Relation Between Shoot Number and Growth of Abnormal Seedling in Oil Palm at  Pre – nursery and Main – nursery.
 
5. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้างในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี. ปิยะนุช  จันทรัมพร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ  ๒๕๕๖ / ๗๗
Compare Growth Between 6 Varieties of Oil Palm in to Desert Shrimp Pond At The Ages of Third and The Fourth Year.
 
6. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี. ประสาทพร  กออวยชัย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๔๕ หน้า.เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖ / ๗๘
Compare Growth and Yield Between 6 Clones of Oil Palm At The Ages of Third and The Fourth Year.
 
7. การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในหลอดไฟไดโอดเปล่งแสงโดยเทคนิคการจัดการควบคุมความร้อน.  นัฐพร  ไชยญาติ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๗๙                                                                                

Electrical Energy Reduction in Light Emitting Diode [ LED ] Bulb by Thermal Control Management [ TCM ] Technique.
 
8. การพัฒนาวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากผงแบเรียมออธอไทเทเนต. สุพัตรา  วงศ์แสนใหม่. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๕๑ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๐                                                         

Development of Carbon Dioxide Absorbent from Barium Orthotitanate Powders.
 
9. การออกแบบสภาวะแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อลดปริมาณความร้อนที่เกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิว. พันธุ์ระวี  กองบุญเทียม. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๘๖ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๑
Environment design to reduce Heat Impact of Siteelements.
 
10. ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านในไร่และพื้นที่เชื่อมโยง. ชลดรงค์  ทองสง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๒๘ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๒                           

The Evaluation and model for Suitable Tourism of Ban nai rai Community and Related Area.
 
11. การศึกษาและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากลูมาลีน – สารสัมพันธ์โปรตีนในดินและอาบัสคูลาร์ไมโครไรซ่าเพื่อใช้บำบัดดินและปรับปรุงคุณภาพของดิน. ศุภธิดา  อ่ำทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๙๗ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๓                                                                                                                        

Study and Development of Organic Fertilizer form Glomalin – Related Soil Protein and Arbuscular – Mycorrhiza for Increase Resistant of Drought for Plant and Amendment Soil Quality.
 
 
12. การเตรียมเซลลูโลสดัดแปรที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรภายใต้พลังงานไมโครเวฟ. อุษารัตน์  รัตนคำนวณ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๖๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๔                                                                                                                                                 

Preparation of Biodegradable Modified Cellulose Films from Agricultural Waste under Microwave Energy.
 
13. การหาลำดับและศึกษาประสิทธิภาพของ antisense oligodeoxynucleotide  ที่จำเพาะต่อ transforming growth factor beta  ของสุกร. วศิน  เจริญตัณธนกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๒๙ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๕  

Sequence determination and efficacy evaluation of antisense oligodeoxynucleotide specific for porcine transforming growth factor beta.
 
 
14. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษา :  สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่. สุรชัย  กังวล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๑๖๐ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/๘๖

Strengthening in Loan Management of the Micro – Financial: A Case Study of Agricultural Co-operative in Chiang Mai Province.
 
15.การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนและอาหารปลอดภัย. สุดาพร  ตงศิริ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ๔๔ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๔๓ . ๐๑                                                                                                                             

Eco friendly aquaculture for food safety and value added of fishery resources.
 
----------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

  1. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   ๒๕๕๖
  2. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๖
  3. วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖
  4. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๕๖
  5. จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 13/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2052

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University)1. การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย  ฉันทนา  วิชรัตน์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 155 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช38. 09 Classification of Longan Germplasm and Breeding Program.Chantana  Wicharatana  Maejo University. 2015.   2. อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโตทนแล้งและทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ. นพพร บุญปลอด รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้44หน้า.เลขเรียกหนังสือ 2558 /ช38. 10    The Influence of Rootstocks on Growth, Longan Decline, and Drought of Longan CV. ‘Dew’. Nopporn  Boonplod  Maejo University. 2015.                                                                                                         3. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย ธีรนุช  เจริญกิจ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  45 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / ช38. 11   Germplasm Resources and Cultivar Development for Longan [ DimocarpuslonganLour. ] . Theeranuch  Jaroenkit     Maejo University. 2015.                                                                                4. ผลของวิธีการทำแห้งต่อความสามารถในการต้านออซิเดชันของสาหร่ายสไปรูลิน่า [ Spirulina platensis ].  วิจิตรา  แดงปรก. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  97 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 /ช43. 13                                                                                                        Effect of Drying Method on Antioxidant Activities of Spirulina [ Spirulina platensis ]. Wichittra  Daengprok Maejo University. 2015.                                                                                                           5. การศึกษาศักยภาพในการนำเศษวัสดุจากการตัดแต่งกิ่งลำไยมาผลิตเอทานอล. มยุรา  ศรีกัลยานุกูล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  80 หน้า.   เลขเรียกหนังสือ  2558 / 36    A study on the possibility of longan tree trimming waste for the bioethanol productionerms        Mayura  Srikanlayanukul  Maejo University.  2015.    6. ดัชนีความสุขของชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ฑีฆา  โยธาภักดีรายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  70 หน้า.   เลขเรียกหนังสือ  2558 / 37                  Community Happiness Index around Forest Conservation of Maejo University Phrae Campus, Phrae Province Teeka  Yotapakdee  Maejo University. 2015.     7. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วีร์  พวงเพิกศึก  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้   99 หน้าเลขเรียกหนังสือ 2558 / 38    Factors Determenant the Organic Farming of Farmer In Tambon MaeFag Sansai Chiangmai Thailand .Wee  Poungperksuk  Maejo University. 2015.                                                                                                          8. การเตรียมฟิลม์พอลิพรอพิลีนที่สบายได้ด้วยแสง  ธวัฒน์  สร้อยทอง  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  48 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 39 reparation of photo-degradable polypropylene films. Tawat  Soltong  Maejo University. 2015.                                                                                                          9. การสังเคราะห์แคลเซียมซิลิเกตจากหอยเชอรี่และแกลบข้าวเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาในไปโอดีเซล รัชดาภรณ์ ปันทะรส รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 41    Synthesis of calcium silicate from golden apple snail and rice husk to use as catalyst in biodiesel. Ratchadaporn  Puntharod  Maejo University. 2015.      10. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระในชาสมุนไพร กาญจนา  นาคประสม รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  36 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 42 The Optimization of Drying Condition on Antioxidants Extraction of herbal Tea from nelumbo nucifera Gaertn     Kanjana  Narkprasom  Maejo University. 2015.      11. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีโนลิกจากเมล็ดมะเกื๋ยงโดยวิธีไมโครเวฟร่วม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ นักรบ  นาคประสม  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  38 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 43  Optimization of microwave Assisted Extraction for Crude Total Phenolic from Cleistocalyx nervosum Seeds and its antioxidant activity. Nukrob Narkprasom Maejo University. 2015.   ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  2558วารสารโครงการหลวง  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕8วารสาร มาตราวิทยาฉบับประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕8วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๕8จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕8วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 25รายงานประจำปี รอบปีบัญชี  2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเอกสารคำแนะนำของกรมอุทยานแห่งชาติ
2 พฤศจิกายน 2558     |      5440
รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University)1. ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบทเพื่อความเหมาะสมในการทำเกษตรแบบอินทรีย์              พหล  ศักดิ์คะทัศน์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  82 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 30Indicators and Clustering of Rural Villages for Appropriate in Organic Agricultural Practice. Phahol  Sakkatat  Maejo University. 2015.                     2.การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน.  นคเรศ  รังควัต รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  74 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 /31                                        The Efficiency Development of Smallholder Rubber Farms in Northern, Thailand . Nakarate  Rungkawat  Maejo University. 2015.                3. การตรวจสอบปริมาณแก๊สแอมโมเนียที่เป็นพาจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเซนเซอร์ที่ประดิษฐ์จากอนุภาคนาโนเฟอริกออกไซด์ที่อุณหภูมิต่ำ นิตยา  ตาแม่ก๋ง  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  69 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 /32                                             The Monitoring of Noxious NG3 Gas from agro Industry with Sensors Fabricated from Fe2O3. Nanoparticles at low temperature. Nitaya  tamaeklong     Maejo University. 2015.4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิลม์ที่เจือด้วยแพทตินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล / รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  108 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 33                                                                                                      Enhance Sensing Performance of Environmentally Hazardous Gas Based on Hydrothermaly . Synthesis of Platinum Loaded Vanadium Oxide Films. Viruntachar  Kruefu Maejo University. 2015.5. หัวเรื่องภาษาไทยเปรียบเทียบกับหัวเรื่องภาษาอังกฤษของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน : กรณีศึกษาคำศัพท์สาขาหลักและคำศัพท์สัมพันธ์แคบกว่าในระดับ NT1. สุธรรม อุมาแสงทองกุล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 89 หน้า. เลขเรียกหนังสือ  2558 / 34                                                                                                                          Comparison of Thai Subject Headings and Library of Congress Subject Headings : a Case Study of Terms Related to Main Subject Fields and Their First Level of Narrower Terms [NT1] . Sutham  Umasangtongkul  Maejo University. 2015. 6. ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชั่น งานเทคนิคห้องสมุดและการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนต์ สุธรรม  อุมาแสงทองกุล  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้           125 หน้าเลขเรียกหนังสือ 2558 / 35  Best Motion Picture Database : Collection Development, Library Technical Work and Searching Design. Sutham  Umasangtongkul  Maejo University. 2015.7. ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์  เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  51หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช40. 11                                                The Nursing System of Hybrid Catfish in Cage for Commercial.  Kriangsak  Mengumphan Maejo University. 2015.8. การประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่นพัฒนาสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  27 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช40. 12                                                    Application of local plant in diets formula for cost reduction Climbing perch [ anabas testudineus ] culture. Tipsukhon  Pimpimol  Maejo University. 2015.9. การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายสไปรูลิน่าสายพันธุ์แม่โจ้กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จงกล  พรมยะ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  55 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช43. 12    Nutritional fact comparison of Spirulina Maejo strain and other species in Eco friendly aquaculture Jongkon  Promya  Maejo University.  2015.                                                 ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆอนุสารอุดมศึกษา  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  2558จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕8วารสาร Maejo  International   Volume 8, Issue 2, 3  2014
1 ตุลาคม 2558     |      3322
รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University)แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน  อุดมวิทย์  นักดนตรี  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  86 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช46. 03Guidelines of Marketing Communication Development for Smallholder Rubber Farms in Northern, Thailand. Udomwit  Nakdontree  Maejo University. 2015.                                                                                                    2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 23                                          Ecotourism Strategy of Maefaek Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province.Pimchanok  Sangkaew   Maejo University. 2015.                                                                                                    3. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน  อารีย์  เชื้อเมืองพาน  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  57 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / 24Factors Enhancing Efficiency of Farmer Production in Upper Northern region.Aree  Cheamuangpha   Maejo University. 2015. 4. การบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ทาแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาภาวะแห้งแล้งและภาวะอุทกภัย        จังหวัดลำพูน  อรทัย  มิ่งธิพล    รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  204 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 25                                                                                                       Mae Tha Integrated Watershed Management Model for Drought and Flood Mitigation, Lumphun Province.Orathai  Mingtipon  Maejo University. 2015.                                                                                                      5. การควบคุมทางชีวภาพของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้งในข้าวสายพันธ์เศรษฐกิจของไทย : การทดสอบสภาพเรือนทดลอง   มธุรส  ชัยหาญ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  100 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 26    Biological Control of Bacterial Leaf Blight Disease in Thai Economic Rice : Greenhouse Traits.Mathurot Chaiharn  Maejo University. 2015.                                                                                                    6. การผลิตหัวเชื้อไมเคอร์ไรซ่า เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่  ศุภธิดา  อ่ำทอง รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  44 หน้าเลขเรียกหนังสือ 2558 / 27                                                         Mycorrhiza Inoculum Production for Increased Rice Production.Suphathida  Aumtong  Maejo University. 2015.                                                                                                    7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะขามป้อมเสริมใยอาหาร   สุภารัตน์  อำนาจ   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  75หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 28                                             Development of dietary-fiber emblic juice.Suparat  Umnat  Maejo University. 2015.  8. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย  สมเกียรติ์  ชัยพิบูลย์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  77 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 29      Cost and Return Analysis of Pararubber Plantation in Chiang Rai Province.Somkiat  Chaipoboon Maejo University. 2015.                                                                                                     ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆวารสารทิศไท  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๕8วารสารไทยคู่ฟ้าเล่มที่ 24จดหมาย วช.  ฉบับประจำเดือน  มิถุนายน – กันยายน  ๒๕๕8พันธุ์ลำไยในแม่โจ้
3 กันยายน 2558     |      3163
รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)
รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University) 1. การเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก.  ดวงพร  อมรเลิศพิศาล. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  35 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช40. 10 Value added of hybrid catfish strain with Cladophora spp. Supplemented pellet feed.  Doungporn Amornlerdpison. Maejo University. 2015.                2. ผลของการใช้ prebiotic probiotic  และ synbiotic ในการอนุบาลและเลี้ยงปลานิลแดง [Oreochromis mossambicus x O.niloticus ] เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  31 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช43. 10                                          Effect of Prebiotic Probiotic and Synbiotic on Hybrid Red Tilapia [Oreochromis mossambicus x O.niloticus] for Eco-Friendly Culture System.  Thepparath  Ungsethaphand.  Maejo University. 2015.  3. การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนและเป็นอาหารปลอดภัย.  สุดาพร  ตงศิริ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  66 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / ช43. 11  In vitro Digestible efficiency of local material feeds for Nile Tilapia  [Oreochromis niloticus] feed development in cost reduction and food safety. Sudaporn Tongsiri.  Maejo University. 2015.                                                              4. การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium Transformation.       รัฐพร  จันทร์เดช.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  29 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 17 Preliminary Study of Gene Transfer into Rubber Tree by Using  Agrobacterium Transformation   Technique. Ruttaporn  Chundetn.  Maejo University. 2015.                                                                                                        5. โครงการศึกษาวิธีการใช้ดัชนีทางสรีรวิทยาเพื่อประเมินความสามารถในการทนร้อนของพืช  .สิริวัฒน์  สาครวาสี. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  27 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 18Development method for using physiological index for evaluation heat tolerance in plant.  Siriwat  Sakhonwaseeg.  Maejo University. 2015.                                                                                                                          6. เสถียรภาพและควบคุมของระบบพลวัตแบบผสม ( ไฮบริดจ์ ) และเป็นกลาง. เกรียงไกร  ราชกิจ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  30 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 19Stability and Control of Hybrid Dynamical Neutral Systems. Grienggrai  Rajchakit  Maejo University. 2015.                                                                                                                       7. การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากเลนบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการเลี้ยงกุ้งระบบชีวภาพ.  วีระชัย  เพชรสุทธิ์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  64 หน้า.เลขเรียกหนังสือ 2558 / 20Treatment and Utilization of Marine Shrimp Culture Sediment to Shrimp Culture Biosecurity Systems.  Weerachai  Phetsut. Maejo University. 2015.                                                                                                                         8. ฟังก์ชันกรีนของตัวดำเนินการตัวใหม่และการประยุกต์หาผลเฉลยสมการความร้อนในมิติ N            .วันจักร  สารทสนิท.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  43หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 21Green function of the new operator applied to find solution of heat equation in N- dimensional. Wanchak  Satsanit.  Maejo University. 2015.                                                                                                                        9. การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมจีโอพอลิเมอร์และมัลติเฟร์โรอิก. เรวดี  วงศ์มณีรุ่ง.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  74 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 22    Fabrication and Characterization of novel Geopolymer-Multiferroic Composites.  Rewadee  Wongmaneerung.  Maejo University. 2015.                                                                                                       ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์Download Full Text ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item วารสาร, ข่าวสารต่างๆ วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือนมิถุนายน  พ.ศ.   2558 วารสารจุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน  มกราคม  2558 วารสารไทยคู่ฟ้าเล่มที่ 23 จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฉบับประจำเดือน  พฤษภาคม  2558
11 สิงหาคม 2558     |      2297