การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

ปรับปรุงข้อมูล : 5/9/2560 16:09:48     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2850

กลุ่มข่าวสาร :

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

(สามารถคลิกลิ้งค์ในเนื้อหาเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งไฟล์ Word, pdf ได้)

 

1. ประกาศและมติกองทุนวิจัยและพัฒนา

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

แจ้งปรับอัตราการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

 

2. การขออนุมัติเดินทาง

- จัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทาง เสนออธิการบดีตามขั้นตอนปกติของคณะผ่านไปยังระบบสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่ และใช้แบบฟอร์มของคณะหรือกองการเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องผ่านสำนักวิจัยฯ

มีตัวอย่างขั้นตอน และแบบฟอร์มดังนี้ (http://personnel.mju.ac.th/)

1. ขั้นตอนการเดินทางไปต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 

2. แบบฟอร์มขออนุมัติไปต่างประเทศของกองการเจ้าหน้าที่ 

 

3. การขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้

- จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์ม เสนอเอกสารผ่านต้นสังกัดระดับคณบดีหรือผู้อำนวยการ

และนำส่งมาที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยฯ ชั้น 3 (ห้องสมุดงานวิจัย)

 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ตึกไบโอ) โดยตรงไม่ต้องผ่านสำนักงานอธิการบดี 

โดยเอกสารขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกับขออนุมัติเดินทาง สามารถแยกจัดทำ และแยกเสนอเอกสารได้

มีตัวอย่างเอกสารและแบบฟอร์มดังนี้

1. แบบฟอร์มขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย word

2. ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติ pdf

 

3.1 ** พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้ **

1. กำหนดการและรายละเอียดการจัดประชุม

2. หนังสือตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมสัมนาทางวิชาการนั้น

3. เรื่องเต็มของผลงานวิจัยที่นำเสนอ และจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

4. รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองขั้นต้นจากต้นสังกัดนักวิจัย (ลายเซ็นต์พร้อมระบุจำนวนเงินที่สนับสนุนจากคณบดี/ผอ.หรือมติคณะที่ระบุว่าสนับสนุนเท่าไหร่)

 

3.2 *หมายเหตุ

- ในกรณีที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >การขอทะเบียนโครงการวิจัย< และนำส่งฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

(โดยถ้าเป็นโครงการจากแหล่งทุนภายนอกติดต่อเพิ่มเติมที่ จีรนันท์ เสนานาญ 3857, แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ 3856)

- ผลงานวิจัยที่นำเสนอต้องมาจากโครงการวิจัยที่ขึ้นทะเบียนที่สำนักวิจัยฯ อย่างน้อย 6 เดือน

- กองทุนวิจัยฯ สนับสนุนงบประมาณได้คนละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ (1 ต.ค.-30 ก.ย.)

- การขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยฯ นักวิจัยต้องทำเรื่องขอสนับสนุนผ่านสำนักวิจัยฯ ก่อน การเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

 

4. การเคลียร์ใบเสร็จและเบิกเงิน

-  รายงานการเดินทาง ใช้ตามแบบฟอร์มของคณะหรือแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยได้ เสนอตามขั้นตอนปกติแก่ต้นสังกัด และนำมาประกอบการเคลียร์ใบเสร็จกับสำนักวิจัยภายหลัง (ตัวจริง หรือสำเนาที่เซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)

** พร้อมระบุว่าใช้เงินจากกองทุนวิจัยฯจำนวนกี่บาท และใช้ใบเสร็จส่วนใดบ้างในส่วนของการเคลียร์เงินจากงบสนับสนุนของกองทุนวิจัยฯ

-  ใบสำคัญรับเงิน และใบเสร็จ (ตัวจริง หรือสำเนาที่รับรองสำเนาทุกหน้ากรณีที่ใบเสร็จใช้เบิกจ่ายแหล่งเงินอื่นร่วมด้วย และไม่สามารถแยกใบเสร็จได้)

-  เอกสารการขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย (ใช้สำเนาที่เจ้าหน้าที่จัดส่งคืนให้แก่นักวิจัย โดยเอกสารตัวจริงอยู่ที่ฝ่ายการเงิน สำนักวิจัยฯ)

- นำเอกสารมาเคลียร์เงิน ที่การเงินสำนักวิจัยฯ เมื่อเอกสารเรียบร้อยทางสำนักวิจัยจะนำจ่ายเช็คให้แก่นักวิจัยตามจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติ 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยฯ 

ข่าวล่าสุด