รายชื่อหนังสือใหม่เดือน พฤษภาคม 2557(New Item May 2014)

ปรับปรุงข้อมูล : 16/6/2557 9:52:10     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1005

กลุ่มข่าวสาร :

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

1.ประสิทธิภาพของสารสกัดจากไมยราบต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้ในระหว่างการเก็บรักษา.  ดร. ธิติพรรณ  ฉิมสุข.  รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๖๑ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๑๗.                             Efficacy of Extracts from Mimosa pudica L. for Controlling Anthracnose Disease of ‘Nam Dok Mai ‘ Mangoes During Storage.  

 2. ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินท้องถิ่นไทยที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ต่อระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม.   อานัฐ  ตันโช.  รายงานผลการวิจัย.    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๓๓๘ หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๑๘.                                                                                                         Potential of Vermicompost from Local Thai Earthworms and Various Organic Wastes on Agricultural Systems and Environment.

 3. การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของ สาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์ แม่โจ้ กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.  จงกล  พรมยะ.      รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๔๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ช๔๓.๐๕                                 Nutritional fact comparison of Spirulina  MaeJo strain and other species in Eco friendly aquaculture.

4. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตลำไยอินทรีย์.   ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๖๒ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ช๓๖.๐๕   Development of an Appropriate Technology for Organic Longan Production.

 5. การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย. ฉันทนา  วิชรัตน์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๕๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ช๓๘.๐๕   

Classification of Longan Germplasm and Breeding Program.

 6. อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโตทนแล้งและทนโรคของพันธุ์ลำไยดอ. นพรพ  บุญปลอด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๒๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ช๓๘.๐๖ 

Influence of Rootstocks on Growth, Diseases and Drought tolerance of Longan CV. ‘Daw’ 

 7. ลำไย / ชื่อและที่มา. ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๘๔ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ช๓๘.๐๗

Longan : Names and Origins.

 8. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย. ธีรนุช  เจริญกิต. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๒๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ช๓๘.๐๘

Germplasm Resources and Cultivar Development for Longan [ Dimocarpus Longan Lour. ]                            

--------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน เมษายน    ๒๕๕๗
  2. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน   ๒๕๕๗.
  3. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม  ๒๕๕๗.
  4. จดหมายข่าว ฟ้าสวย น้ำใส ฉบับประจำเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗.
  5. จุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน มกราคม   ๒๕๕๗.
  6. หนังสือพิมพ์อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน มกราคม   ๒๕๕๗.

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

 

ข่าวล่าสุด