รายชื่อหนังสือใหม่เดือน มิถุนายน 2557(New Item June 2014)

ปรับปรุงข้อมูล : 5/8/2557 15:19:04     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 967

กลุ่มข่าวสาร :

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .

1. การควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล.  ปิยะนุช  เนียมทรัพย์.  รายงานผลการวิจัย.    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  122 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๑9.    Control and Monitoring Wastewater Treatment Plant by Using Molecular Biological Technique.  priyanut niemsub. 2014.

 2. เครือข่ายความร่วมมือการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP )  เพื่อการจัดการท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.   ดร.วีระพล  ทองมา.  รายงานผลการวิจัย.    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  159 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / 20.                                       OTOP  Networking Cooperation for Tourism Management through Sufficiency Economy Philosophy in Northern, Thailand. weerapon tongma. 2014.

 3. การประเมินศักยภาพพืชพลังงาน 7 สายพันธุ์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ.  ชิโนรส ศรีศิริ      รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  69 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / 21                       Potential Evaluation of Crop Energy for produce Bio gas. chinoros srisiri. 2014.

--------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม    ๒๕๕๗
  2. วารสารวิจัย มข.  ฉบับประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗.
  3. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม   ๒๕๕๗.
  4. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม  ๒๕๕๗.
  5. ลำไยสาส์น ฉบับประจำเดือน มกราคม – มีนาคม   ๒๕๕๗.

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)

ข่าวล่าสุด