รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2557 (New Item August 2014)

ปรับปรุงข้อมูล : 8/9/2557 16:30:19     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1103

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ            

1. การศึกษาการทำงานของยีนทนร้อนเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานอุณหภูมิสูง. แสงทอง  พงศ์เจริญกิต.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  37 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 /23

Sangtong Pongchareunkit. 2014. Expression Study of Heat Shock Transcription Factor Genes for Development of Thai Rice Varieties with Heat Tolerance.

 2. การพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตของยางพาราในเขตพื้นที่ภาคเหนือ.  ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  118 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 24       

Praseart Junyasuphab. 2014. Forecasting on Cultivated Area and Production Yield of Rubber Trees in Northern Thailand.

 3. การระบุสปีชีส์ของเห็ดพิษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค Real – time PCR. เรือนแก้ว  ประพฤติ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  57 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 25                           

Reunkaew Praprud. 2014. Rapid Identification of Poisonous Mushroom Species by real-time PCR-based Technique.

 4. การแพร่ทำลายของด้วงรังผึ้ง [ Small Hive Beetle ] และปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโต. ณัฎฐ์พัชร  เถียรวรกานต์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  38 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 26                                                                                            

Nattaphat Tielrawarakan. 2014. Small hive Beetle Infestation and Physical Factors Effecting Growth.                         

5. การเลี้ยงปลาหมอเพศเดี๋ยวเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางการค้า. จอมสุดา  ดวงวงษา.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  28 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช40. 04

Jomsuda Dongwongsa. 2014. Culture of Monosex  Females Climbing Perch [ Anabas testudineus ] for Commercialise.

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม   ๒๕๕๗
  2. วารสารวิจัย มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน  2557
  3. วารสารวิจัย เพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน  ๒๕๕๗
  4. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๗.
  5. วารสารจุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗
  6. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๗
  7. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๕๗
  8. จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)

ข่าวล่าสุด