รายชื่อหนังสือใหม่ เดือน กันยายน 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 2/10/2557 14:19:23     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 888

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .                                  

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า. ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  49 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช40. 05               

Development of increased value-added products from hybrid catfish. Thananun suphakitjanone. 2014.

 2. การใช้ระบบชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาดุก [ Clatias gariepinus [Linnaeus. 1758 ] ] เพื่อ อาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.  บัญญัติ มนเทียรอาสน์   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  29 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช43. 06

Use of the “ Biological – Ways-of LifeSystem for Earth-Musty Odors Reducing in the Catfish. Clarias gariepinus [Linnaeus. 1758]. Fillet for food safety and Environmental Friendly. Bunyurt montienart. 2014.

3. กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและชนิดอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน. อานัฐ  ตันโช. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 79 หน้า.เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช42. 07                         

Study on Soil Microbial Activities and Types of Organic Matter Affected by Various Earthworms and Vermicomposts. Arnut thuncho. 2014.

4. การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินด้วยสายพันธุ์ท้องถิ่นไทย. สุลีรัก  อารักษณ์ธรรม. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  46 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช42. 08                                                                                        

Vermicompost Production from Local Thai Earthworms.  Sureerak arraktum. 2014.                      

5. การประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่นพัฒนาสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์. ทิพสุคนธ์  พิมพ์พิมล.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  26 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช40. 06

Application of local plant in diets formula for cost reduction Climbing perch [ Anabas testudineus ] culture. Thipsukon pimpimon. 2014.

 6. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโฮมสเตย์.    ไพศาล  กาญจนวงค์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 121 หน้า.เลขเรียกหนังสือ 2557 /ช44. 01

Development of Information System for Enhance the Competitiveness of Home Stay . Phaisal kanjanawong. 2014.

 7. การศึกษาและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากกรูมาลีน-สารสัมพันธ์โปรตีนในดินและอาบัสคูลาร์ไมโครไรซ่าเพื่อใช้บำบัดดินและปรับปรุงคุณภาพของดิน. ศุภธิดา  อ่ำทอง. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  97 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 27.                                                            

Study and Development of Organic Fertilizer form Glomalin – Related Soil Protein and Arbuscrlar - Mycorrhiza for Increase Resistant of Drought for Plant and Amendment Soil Quality. Suphatida aumthong. 2014.

 8. การวิเคราะห์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม. พิทยา  สุนทราวงศ์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  475 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 28.                                         

An Analysis of Knowledge agricultural Local Wisdom. Phittaya sontrawong. 2014.

 9. การวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / การปลูกยางพาราเป็นพืชหนึ่งในระบบ. นคเรศ  รังควัต. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  55 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 29

Sustainable Analysis of Agricultural Systems in Chiang Mai Province : Rubber – base Systems. Nakarate reungkawat. 2014.

 10. การศึกษาความหลากหลายของนกเพื่อพัฒนากิจกรรมการดูนกในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร. ชลดรงค์  ทองสง. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  74 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 30.

The Study of Birds Diversities for Development of Bird Watching Activities In nong-yai King Project Chumphon Province. Chondarong thongsong. 2014.

 11. การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยจุลสาหร่ายในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ. ศิราภรณ์  ชื่นบาน. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 90 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 31.               

Carbon Dioxide Mitigation by Microalgae from Biogas. Siraporn chunban. 2014.

 12. การพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสาขาพืชศาสตร์ด้วยระบบดรรชนีหัวเรื่องแบบศัพท์สัมพันธ์ : กรณีฐานข้อมูลงานวิจัยกล้วยไม้และลำไยของประเทศ. สุธรรม  อุมาแสงทองกุล.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 94 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 32.

Improvement of Database Quality and Study of the State of Knowledge on Plant Science Research by Using Subject Heading and Thesaurus Indexing System : a Case Study of National Orchid and Longan Database. Sutum aumasangthongkul. 2014.

 13. ห่วงโซ่คุณค่าของปลานิลในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย. เริงชัย  ตันสุชาติ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 136 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 33.

Value Chain of Nile Tilapia in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces. Reungchai thumsuchat. 2014.

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)

ข่าวล่าสุด