รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2557(New Item October 2014)

ปรับปรุงข้อมูล : 5/11/2557 10:53:58     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 954

กลุ่มข่าวสาร :

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .                                   

 1. การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ทีมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายฟอสเฟตจากรากพืชของข้าวหอมมะลิแดง.  ภัทธนาวรรณ์  ฉันท์รัตนโยธิน   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  49 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 35.

Isolation of Potential Phosphate Solubilizing Bacteria from the Rhizosphere of Red Brown Rice. Pattanawon chatratanayotin. 2014.

2. การผลิตสีผสมอาหารธรรมชาติจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว. หยาดฝน  ทนงการกิจ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 36 หน้า.เลขเรียกหนังสือ 2557 / 36                        

Production of Natural Food Colorant From Gac Aril. Yartfon tanongkankit. 2014.

3. แนวทางการพัฒนาอาคารภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อนำไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว.       ณัชวิชญ์  ติกุล. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  145 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2557 / 37                                                                                                                

Building Development in Maejo University Lead to Green University. Nutchawit tikul. 2014.                       

4. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่. ศิริพร  พันธุลี  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  183 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 38

The Managerial Competency Development of Local Health Security Fund Committees : A Case Study of Committees in Tambol Level, Muang district, Phrae province. Siriporn punturi. 2014.

5. สารสกัดสมุนไพรไทยยับยั้งเชื้อราน้ำสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. จิราภรณ์ โรจนทินกร. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  88 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 39

Thai Herb Extracts to Inhibit Particular Aquatic Fungi in Aquaculture. Jiraporn rottinakon. 2014.

 6. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก. วราภรณ์  แสงทอง. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  29 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 40.                                                                                                              

Improvement of Aromatic Glutinous Rice from Non – glutinous Rice by Using Marker – assisted Backcrossing. Waraporn sangtong. 2014.

7. การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้ในการสลายตัวของสารกำจัดแมลงเมทโธมิล จากแหล่งน้ำธรรมชาติ. ภูสิต  ปุกมณี. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  53 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 41   .  

The Study of photocatalytic of bismuth vanadate powder prepared by microwave method for degradation of methomyl insecticide from natural water source. Phusit pukmanee. 2014.

 8. การสังเคราะห์และการตรวจลักษณะเฉพาะของวอล์ลาสโทไนต์ที่เตรียมจากเพอร์ไลต์และเปลือกไข่เหลือทิ้งด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง. นภัสถ์  จันทร์มี. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  40 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 42                                                               

Synthesis and characterization of wollastonite prepared from perlite and waste eggshell by solid state reaction. Naput junmee. 2014.

 9. แนวทางการเลี้ยงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจ้อินทรีย์. นิสรา  กิจเจริญ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  27 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 43.                                           

Preliminary Guideline for Organic Hybrid Buk-Siam Maejo. Nisara kitchareun. 2014.

 10. การพัฒนาดาวเรืองสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยการเพาะเลี้ยงโอวุล. เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 42 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 44 .

Improvement of Male Sterile Line [A-Line] Marigold via Ovule Culture. Chaleamsi nonsawatsi. 2014.

 11. การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของยีนควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าวเพื่อใช้เป็นยีนเครื่องหมายในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าของโภชนาการสูง. ช่อทิพา  สกุลสิงหาโรจน์.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 79 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 45.

Molecular Characterization of Genes Controlling Anthocyanin Biosynthesis in Rice for Use as Marker Genes in Rice Improvement for Enhanced Nutritional Values. Chotipa sakulsingharoth. 2014.

 12. การพัฒนาฟิลม์บางทัสแตนออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเดียมสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์. วิรันธชา  เครือฟู. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 88 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 46.

The Development of Niobium Doped Tungsten Oxide Thin Film for Application in Sulfer Dioxide Gas Sensor With Dried Longan Industry. Wiruntacha kreufu. 2014.

13. การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมซีเมนต์เถ้าแกลบ-เซรามิกเพียโซอิเลกทริก. นิตยา  ใจทนง.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  50 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 34              

Preparation and Electrical Properties of Rice Husk Ash Cement Based – Piezoelectric Ceramic Composite. Nittaya jaitanong. 2014.

------------------

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน   ๒๕๕๗
  2. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม  2557
  3. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับประจำเดือน  กันยายน  ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)

ข่าวล่าสุด