รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนธันวาคม 2557(New Item December 2014)

ปรับปรุงข้อมูล : 6/1/2558 10:41:16     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 885

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .                                 

1. อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ปริมาณความชื้นในดิน ปริมาณธาตุไนโตรเจนและการโน้มต้นต่อการแสดงออกเพศดอกของมะละกอเรดเลดี้ต้นกระเทย. วรินทร์  สุทนต์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  20 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 52      

Influence of Environmental Factors, Soil Moisture Content, Leaf Nitrogen Content, and Bending on Sex Expression of Flower of ‘Red Lady’ Hermaphroditic Papaya. Warin Suthon;  Maejo University. 2014.

2.การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียดิวส์คลอเรตเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร.       ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  85 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 53  

Study on bioactive compounds from chlorate reducing bacteria for agricultural uses; Srikanjana  klayraung;  Maejo University. 2014.

3. ภูมิสัณฐาน ประสิทธิภาพการเข้าถึงบนโครงข่ายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ลักขณา  สัมมานิธิ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  114 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 54 

Morphology: Accessibility Efficiency of Circulation Network’s Eco University, Maejo University. Luxana  Summaniti;  Maejo University. 2014.              

4.โปรแกรมตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย. วุฒิพล  คล้ายทิพย์   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  76 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 55

Access Point Monitoring Program. Wuttiphon  Klaitip. Maejo University. 2014.

5. รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                                                                                             ------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน  กันยายน   ๒๕๕๗
  2. วารสารวิจัยมข. ฉบับประจำเดือน  กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๗
  3. วารสารวิจัยมข. ฉบับประจำเดือน กันยายน –ตุลาคม  ๒๕๕๗. 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)

 

ข่าวล่าสุด