รายชื่อหนังสือใหม่ มกราคม 2558(New Item January 2015)

ปรับปรุงข้อมูล : 3/2/2558 14:36:06     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 951

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . (Research Report of Maejo University)                                  

1. การควบคุมทางชีวภาพของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้งในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจไทย. มธุรส  ชัยหาญ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  94 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 56

Biological Control of Bacterial Leaf Blight Disease in Thai Economic Rice Mathurot chaiharn.  Maejo University.2015.

2. รูปแบบรังที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรงในการค้า. ณัฎฐ์พัชร  เถียรวรกานต์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  23 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 57

Type of Hive for Promoting commercial Meliponiculture.  Nutpachara  Theanworrakang   Maejo University.

3. ทัศนคติการรับรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่ออาหารไทย 2557.  ธรรญชนก  คำแก้ว.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  93 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 58                                                                       

Tourists Attitude, Food Safety Perception and Awareness, and Satisfaction with Thai Food at Chiang Mai Destination.    Thanchanok  Khamkaew.   Maejo University.        

 4. การศึกษาคุณภาพดินในแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์และเกษตรแบบเดิมเพื่อการปรับปรุงคุณ ภาพการผลิตข้าวอินทรีย์.  สมคิด  ดีจริง.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  83 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 59.

Study of organic and conventional rice soil quality for improvement of organic rice production Somkid   Deejing.  Maejo University.

 5. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์เพื่อการคัดคุณภาพลำไยอบแห้งทั้งผล.  พูนพัฒน์  พูนน้อย.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  32 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 60.               

Development of a Computer Vision System for Grading of Dried Longan Fruit.  Poonpat  Poonnoy.  Maejo University.

 6. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตภาคเหนือตอนบน.  อายุส  อยู่เย็น.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  91 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 61                              

The Development of Marketing Ecotourism Strategy in Upper Northern Thailand.  Ayooth  Yooyen.  Maejo University.

 7. การเปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตของการปลูกผักอินทรีย์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ในสภาพโรงเรือน และนอกโรงเรือน.  ประสิทธิ์ กาบจันทร์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  21 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 62.                  

A Comparative Study of Cost and Organic Vegetable Yields Responding to Organic Fertilizer Inside and Outside Glasshouse.  Prasit  Kabchan.  Maejo University.

 8. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าอินทรีย์ในภาคเหนือของประเทศไทย : การประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า.  ชนิตา  พันธุ์มณี. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  82 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 63.

Guidelines on Improvement of Organic Arabica Coffee Farmers Potential in the Northern of Thailand : The Applications of Value Chain Concept.  Chanita  Panmanee.  Maejo University.

9. ศึกษาเปรียบเทียบผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการของดินในระบบการปลูกพืชอินทรีย์.  วาสนา  วิรุณรัตน์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  33 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 64.                                                                 

Effect of Organic Fertilizers on the Changes of some Soil Chemical and Physical Properties in Organic Farming System.  Vassna  Viroonrat.  Maejo University.

 10. เทคนิคคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการขนาดจิ๋วชนิดโฟลอินเจคชั่นเคมิลูมิเนสเซนต์ เพื่อการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารบางชนิด.  ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  42 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 65               Ultrasound-enhanced flow injection chemiluminescence for determination of selected food contaminants in a miniaturized analytical system.  Sakchai  Satienperakul.   Maejo University.      

 11. การเตรียมเซลลูโลสดัดแปรที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรภายใต้พลังงานไมโครเวฟ. อุษารัตน์  รัตนคำนวณ.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  58 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 67.                                                                          Preparation of Biodegradable Modified Cellulose Films from Agricultural Waste under Microwave Energy.  Usarat  Ratanakamnuan.   Maejo University.    

 12. ผลของการเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ทนเค็มร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม ในบ่อปูพื้นพาสติก. ยุทธนา  สว่างอารมณ์.  ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  57 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 68.            

Effect of Nile Tilapia’s salinity tolerance Culture and White shrimp [ penaeus vanamei ] in Polyetylene Pond.   Yutthana  Savangarrom.   Maejo University.                                                                                                                      

------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับประจำเดือน  กันยายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

ข่าวล่าสุด