รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

ปรับปรุงข้อมูล : 2/3/2558 9:07:07     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1110

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .                                   

1. การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย. มนตรี  สิงหะวาระ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  213 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 69      
An Optimization of factors input Allocate for the Biofuel in the Northern of Thailand.Montri  Singhavara.  Maejo University. 2015.
 

2. ระบบโลจิกติกส์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ( Royal Coast ) ในจังหวัดชุมพร และพื้นที่เชื่อมโยง.  พัชรี  หล้าแหล่ง.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  101 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 71                                                                                               

Logistic System with Development : Royal Coast Tourism in Chumphon Province and the Connection Area. Patcharee  Lalang.   Maejo University. 2015.
 

3. คู่มือดูนกออนไลน์.  อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  56 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 72.                                                                          

A Guide to the Birds Online .Uthaiwan  Sriwichai.  Maejo University. 2015.

 

4. กระบวนการถ่ายทอดระบบสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร.  เบญจมาศ  ณ ทองแก้ว.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  134 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 73.

Interpretive System to Communicate Process for Tourism at Koh Phithak, Chumphon Province. Benjamas  Na thongkaew.  Maejo University. 2015.

 
5. คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  78 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 /ช45. 01                              

People’s Sustainability of Life Quality through Philosophy of Sufficiency Economy in Kunlayaniwattana District, Chiang Mai, Thailand.Raphassorn  Kongtanajaruanun.  Maejo University. 2015.  
 
6. คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่. ชัช  พงษ์ศิวัฒน์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  80 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช45.02.                                                                                                          People’s Sustainability of Life Quality through Philosophy of Sufficiency Economy in Maeai District, Chiang Mai, Thailand. Chat  Pogsivat.   Maejo University. 2015.
 
 
7. ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพืชผักเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน.  ทัดพงษ์  อวิโรธนานนท์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  67 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช42. 10.                                                                                                    
Economic Worthiness of Organic Vegetable Agriculture Business By the Use of Earthworms Compost. Thatphong   Awirothananon.  Maejo University. 2015.
 
8. การศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร.  วีณา  นิลวงค์. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  60 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช42.09.

Study on the Quality and Application of Vermicompost for Agricultural Production. Weena Nilawonk.  Maejo University. 2015.
 
9. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์.  ธนรักษ์  เมฆขยาย.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 129 หน้า.เลขเรียกหนังสือ2557/ช35.06.       

The Integrated Research to Organic Farmer’s Group Development and Organic Farm Management, According to Sufficiency Economy Philosophy in San-sai District, Chiang Mai Province Organic Farming System.  Tanarak  Meckhayai.  Maejo University. 2015.
 
10.  การฟื้นฟูแหล่งนิเวศน์ผักหวานป่าเพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจกับชุมชนในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ์. ดร.ธนากร  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  เลขเรียกหนังสือ สกอ.-57-007

The Restoration of Forest Ecology System on Melientha suavis   Pierre. For Extension to community at Maejo University Phrae Camus. 
Thanakorn  Lattirasuvan. Maejo University Phrae Camus. 2015.
 
11. การใช้ประโยชน์เชื้อราโรคแมลงสายพันธุ์ท้องถิ่นควบคุมเพลี้ยไฟพริก [ scirtothrips dorsalis Hood  [Thysanoptera: Thripidae ]  และการประเมินประโยชน์ของเชื้อราเหล่านั้น.  ดร.ศมาพร  แสงยศ.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.    เลขเรียกหนังสือ สกอ.-57-003                       [ Utilization of indigenous entomopathogenic fungi to control chili thrips, Scirtothrips dorsalis Hood [thysanoptera:Thripidae ], and their benefit assessment ]. Ms. Samaporn  Saengyot. Maejo University. 2015.
                                                                                                                                             

------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ฉบับประจำเดือน  กันยายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗
  2. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร.ฉบับประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕8
  3. อนุสารอุดมศึกษา.ฉบับประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕8
  4. จดหมายข่าว วช.ฉบับประจำเดือน  ตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

ข่าวล่าสุด