รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

ปรับปรุงข้อมูล : 28/5/2558 14:03:25     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1261

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .    

(Research Report of Maejo University)

 1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของมหาวิทยาลัยแม่โจ้         นพมณี  โทปุญญานนท์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  248 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 01   

  An Analysis and Synthesis of Plant Tissue Culture Research of Maejo University. Nopmanee Topoonyanont.  Research Report of Maejo University. 2015.

   

 2. ผลของเอทธิลีนต่อผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางพารา คุณภาพของเนื้อไม้ยางพาราในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร  ปิยนุช  จันทรัมพร   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  24 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 02

  Effecto of Ethylene to Yield and Quality of Latex Rubber and the Quality of Rubber Wood in the Area of Lamae, Chumphon Province . Piyanoot  Juntarumporn.   Research Report of Maejo University. 2015.

   

 3. การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดระบบโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร  อำนาจ  รักษาพล  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  132 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 03.

  Marketing Strategy Development of Community-based Tourism Looping System in Chumphon Amnat  Raksapol.  Research Report of Maejo University. 2015.

   

 4. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ในช่วงอายุปีที่ 5 –6 ปี ในสภาพดินทรายชายฝั่งทะเล และในสภาพดินร่วนปนเหนียว       ประสาทพร  กออวยชัย   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  49 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 04.

  Compare Growth and Yield  Between  6  Clones of Oil Palm At The Ages of Fifth and The Sixth Year on Coastal Soil Area and Silty Clay Loam. Prasatporn  Koauychai.  Research Report of Maejo University. 2015.

   

 5. ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินท้องถิ่นไทยที่ผลิตจากขยะอินทรีย์  อานัฐ  ตันโช   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 315 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 /ช42. 11

  Potential of Vermicompost from Local Thai Earthworms and Barious Organic Wastes on Agricultural Systems and Environment. Arnat Tancho. Research Report of Maejo University. 2015.

 

6. การพัฒนานวัตกรรมการจองที่พักและระบบบัญชีของโฮมสเตย์. อนุวัต เชื้อเย็น. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  68 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช45. 02.

Development of Reservation and Accounting Innovation System for Home Stay. Anuwat  Churyen   Research Report of Maejo University. 2015.

 

7. การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน.  ณฤพล  อัฐวงศ์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  98 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / ช44. 03 

Development of Information for Enhance the Competitiveness of Home Stay. Naruphol  Attawong. Research Report of Maejo University. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

 1. วารสารวิจัย มข ฉบับประจำเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗

 2. วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๗

 3. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร.ฉบับประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8

 4. วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับประจำเดือน  กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๗

 5. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับประจำเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗

 6. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗

 7. อนุสารอุดมศึกษา.ฉบับประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕8

 8. จดหมายข่าว วช.ฉบับประจำเดือน  ธันวาคม  2557 – มกราคม  2558

 9. อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์  2558

 10. Green Research January 2015

 11. KMITL July – December 2013

 12. KMITL January – June 2014

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

 

.......................................

 

ข่าวล่าสุด