รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

ปรับปรุงข้อมูล : 28/5/2558 14:15:05     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1320

กลุ่มข่าวสาร :

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน  มีนาคม, เมษายน  ๒๕๕8
  2. จดหมายข่าว วช.  ฉบับประจำเดือน  เมษายน - พฤษภาคม  ๒๕๕8
  3. วารสารไทยคู่ฟ้า เล่มที่ 21,  22

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .                                   

  1. การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่         จักรพงษ์  พวงงามชื่น  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  516 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช45. 04                                                                                                            

The Sustainability Development Model of Quality of Life Through Sufficiency Economy Philosophy, Chiang Mai, Thailand. Jukkaphong  Poungngamchuen .Research Report of Maejo University. 2015.

2. รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. รายงานประจำปี 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ Download Full Text

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item

ข่าวล่าสุด