รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2558 8:04:48     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1822

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .                                   
1. การพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบบริหารจัดการโฮมสเตย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน วราภรณ์  ดวงแสง รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  46 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 06     Development of administrative system innovation for north region home stay.
Varaphorn Duangsaeng.   Maejo University. 2015.                                              

2. วิเคราะห์จุดสมดุลระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดกลางและย่อมจังหวัดเชียงราย รัชนีวรรณ คำตัน รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  177 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / 07  The Equilibrium Analysis between the Demand of Product and Service Sectors and the Potential of SMEs for Tourism Businessin historical and cultural area: Chiangrai Province.       
Rachaneewan  Khamtan.  Maejo University. 2015.                    

3. กายวิภาคศาสตร์และความหลากหลายของพืชสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติขุนสถาน สุคนธ์ทิพย์  บุญวงค์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  192 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 08    Anatomy and Diversity of Medicinal Plants in Khun Sathan National Park.
Sukhonthip  Buhwong.  Maejo University. 2015.                

4. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุของโรคพืชในพริกและพืชตระกูลกะหล่ำที่สำคัญบางชนิด อนุวัฒน์  จรัสรัตนไพบูลย์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  516198  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 09

The Study on Efficiency of Medicinal Plant Extract for Prohibition some Kinds of Plant Pathogenec Fungi in Capsicum and Cruciferous vegetables.

Anuwat  Jaradrattanapaiboon Maejo University. 2015.  

                       
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นของท่อใต้ดินที่ใช้ในโรงเรือนเกษตรโดยวิธีเพิ่มความชื้นในดิน  สุลักษณา  มงคล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  92 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 12  Enhancement the cooling performance of earth tube system in agricultural greenhouse by increasing soil moisture.

Sulaksana Mongkon.  Maejo University. 2015.  

           
6. การพัฒนาเทคนิคการประเมินคุณภาพของผลไม้ไทยโดยเทคโนโลยีแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเครื่อง เนียร์อินฟราเรด แบบพกพา อดิศักดิ์  จูมวงษ์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  92 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 13  

Development of Thai Fruit Quality Assessment by Non-Destructive Techniques; Portable NIR.

Adisak Joomwong.  Maejo University.  2015.    

        

7. การประเมินศักยภาพและความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ ศิวรัตน์  กุศล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  81 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 14                                                                                                   The Evaluation of the Potential and Readiness for Ecotourism in Maefeak district Sansan,Chiangmai.

Siwarat Kuson.  Maejo University. 2015.  


8. แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของตลาดถนนคนเดินวันอาทิตย์ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ กันตพร  ช่วงชิด รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  43หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 15                      The Sustainaboe Development of Sunday Market in Mueabh District, Chiang mai Province.

Kantaporn Chuangchid. Maejo University. 2015.
                                                                                                       
9. การศึกษาพัฒนาขยายปริมาณการติดเชื้อและการผลิต สปอร์เชื้อราเวสสิเคิล อาร์บัสคิวร่า ไมคอไรซ่า ในรากหญ้าแฝก และหญ้ารูซี่ โดยระบบพ่นหมอก. ผานิต  นาขยัน รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  42 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 16                                                   

Study of Inocula Production of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Root of Vetiver Grass [ Vetiveria zizanioides Nash ] and Ruzi Grass [ Brachiaria ruziziensis ] by an Aeroponic Culture Technique. 

Phanit Nakayan.  Maejo University. 2015.       

 

10. การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน นคเรศ  รังควัต  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  75 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช46. 01  The Use of Media for Efficiency Production Development of Smallholder Rubber Farms in Northern,Thailand.

Nakarate Rungkawat.   Maejo University. 2015.              

    

11. การวิเคราะห์ระบบตลาดและการจัดตั้งเครือข่ายการตลาดของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน บังอร  เมฆะ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  84 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช46. 02.

An Analysis Marketing System and Network Markets of Smallholder Rubber Farms in Northern, Thailand .

Bungon Maeka.  Maejo University. 2015.      

  
12. การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนในการสนับสนุนระบบการบริหารจัดการโฮมสเตย์       วราภรณ์  ดวงแสง รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 83 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช44.04        

Development and Linked Youth for Support Home Stay Management System.  

Varaphorn Duangsaeng.   Maejo University. 2015.
                                                                                                      
------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ
วารสารโครงการหลวง ฉบับประจำ พ.ศ.   2558
วารสารทิศไท ฉบับประจำเดือน  มิถุนายน  2558
อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน  พฤษภาคม  2558
วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร  ฉบับประจำเดือน  มีนาคม  2558
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฉบับประจำเดือน  มกราคม – เมษายน  2558

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ Download Full Text

 

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item

 

 

ข่าวล่าสุด