รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

ปรับปรุงข้อมูล : 3/9/2558 8:49:13     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1570

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .    
(Research Report of Maejo University)

  1. แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน  อุดมวิทย์  นักดนตรี  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  86 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช46. 03

Guidelines of Marketing Communication Development for Smallholder Rubber Farms in Northern, Thailand. Udomwit  Nakdontree  Maejo University. 2015.                                                                                                    

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 23                                          

Ecotourism Strategy of Maefaek Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province.Pimchanok  Sangkaew   Maejo University. 2015.                                                                                                    

3. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน  อารีย์  เชื้อเมืองพาน  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  57 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / 24

Factors Enhancing Efficiency of Farmer Production in Upper Northern region.Aree  Cheamuangpha   Maejo University. 2015.

 4. การบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ทาแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาภาวะแห้งแล้งและภาวะอุทกภัย        จังหวัดลำพูน  อรทัย  มิ่งธิพล    รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  204 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 25                                                                                                       

Mae Tha Integrated Watershed Management Model for Drought and Flood Mitigation, Lumphun Province.Orathai  Mingtipon  Maejo University. 2015.                                                                                                      

5. การควบคุมทางชีวภาพของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้งในข้าวสายพันธ์เศรษฐกิจของไทย : การทดสอบสภาพเรือนทดลอง   มธุรส  ชัยหาญ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  100 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 26    

Biological Control of Bacterial Leaf Blight Disease in Thai Economic Rice : Greenhouse Traits.Mathurot Chaiharn  Maejo University. 2015.                                                                                                    

6. การผลิตหัวเชื้อไมเคอร์ไรซ่า เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่  ศุภธิดา  อ่ำทอง รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  44 หน้าเลขเรียกหนังสือ 2558 / 27                                                         

Mycorrhiza Inoculum Production for Increased Rice Production.Suphathida  Aumtong  Maejo University. 2015.                                                                                                    

7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะขามป้อมเสริมใยอาหาร   สุภารัตน์  อำนาจ   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  75หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 28                                             

Development of dietary-fiber emblic juice.Suparat  Umnat  Maejo University. 2015.  

8. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย  สมเกียรติ์  ชัยพิบูลย์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  77 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / 29      

Cost and Return Analysis of Pararubber Plantation in Chiang Rai Province.Somkiat  Chaipoboon Maejo University. 2015.                                                                                                    

------------------


ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ Download Full Text
 
ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item
------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารทิศไท  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๕8
  2. วารสารไทยคู่ฟ้าเล่มที่ 24
  3. จดหมาย วช.  ฉบับประจำเดือน  มิถุนายน – กันยายน  ๒๕๕8
  4. พันธุ์ลำไยในแม่โจ้

 

 

ข่าวล่าสุด