รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

ปรับปรุงข้อมูล : 2/11/2558 11:12:27     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2978

กลุ่มข่าวสาร :

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .    
(Research Report of Maejo University)

1. การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย  ฉันทนา  วิชรัตน์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 155 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 / ช38. 09 Classification of Longan Germplasm and Breeding Program.Chantana  Wicharatana  Maejo University. 2015.  

2. อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโตทนแล้งและทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ. นพพร บุญปลอด รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้44หน้า.เลขเรียกหนังสือ 2558 /ช38. 10    

The Influence of Rootstocks on Growth, Longan Decline, and Drought of Longan CV. ‘Dew’. Nopporn  Boonplod  Maejo University. 2015.                                                                                                        
3. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย ธีรนุช  เจริญกิจ  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  45 หน้า. เลขเรียกหนังสือ   2558 / ช38. 11  
Germplasm Resources and Cultivar Development for Longan [ DimocarpuslonganLour. ] . Theeranuch  Jaroenkit     Maejo University. 2015.                                                                               
4. ผลของวิธีการทำแห้งต่อความสามารถในการต้านออซิเดชันของสาหร่ายสไปรูลิน่า [ Spirulina platensis ].  วิจิตรา  แดงปรก. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  97 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2558 /ช43. 13                                                                                                       
Effect of Drying Method on Antioxidant Activities of Spirulina [ Spirulina platensis ]. Wichittra  Daengprok Maejo University. 2015.                                                                                                          
5. การศึกษาศักยภาพในการนำเศษวัสดุจากการตัดแต่งกิ่งลำไยมาผลิตเอทานอล. มยุรา  ศรีกัลยานุกูล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  80 หน้า.   เลขเรียกหนังสือ  2558 / 36    

A study on the possibility of longan tree trimming waste for the bioethanol productionerms        Mayura  Srikanlayanukul  Maejo University.  2015.    

6. ดัชนีความสุขของชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ฑีฆา  โยธาภักดีรายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  70 หน้า.   เลขเรียกหนังสือ  2558 / 37                  Community Happiness Index around Forest Conservation of Maejo University Phrae Campus, Phrae Province Teeka  Yotapakdee  Maejo University. 2015.     

7. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วีร์  พวงเพิกศึก  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้   99 หน้าเลขเรียกหนังสือ 2558 / 38   
Factors Determenant the Organic Farming of Farmer In Tambon MaeFag Sansai Chiangmai Thailand .Wee  Poungperksuk  Maejo University. 2015.                                                                                                         
8. การเตรียมฟิลม์พอลิพรอพิลีนที่สบายได้ด้วยแสง  ธวัฒน์  สร้อยทอง  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  48 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 39
reparation of photo-degradable polypropylene films. Tawat  Soltong  Maejo University. 2015.                                                                                                         
9. การสังเคราะห์แคลเซียมซิลิเกตจากหอยเชอรี่และแกลบข้าวเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาในไปโอดีเซล รัชดาภรณ์ ปันทะรส รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 41    Synthesis of calcium silicate from golden apple snail and rice husk to use as catalyst in biodiesel. Ratchadaporn  Puntharod  Maejo University. 2015.      

10. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระในชาสมุนไพร กาญจนา  นาคประสม รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  36 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 42
The Optimization of Drying Condition on Antioxidants Extraction of herbal Tea from nelumbo nucifera Gaertn     Kanjana  Narkprasom  Maejo University. 2015.      

11. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีโนลิกจากเมล็ดมะเกื๋ยงโดยวิธีไมโครเวฟร่วม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ นักรบ  นาคประสม  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  38 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2558 / 43 
Optimization of microwave Assisted Extraction for Crude Total Phenolic from Cleistocalyx nervosum Seeds and its antioxidant activity. Nukrob Narkprasom Maejo University. 2015.  

   
------------------

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ Download Full Text
 
ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่ Download New Item
------------------

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  2558
  2. วารสารโครงการหลวง  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕8
  3. วารสาร มาตราวิทยาฉบับประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕8
  4. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๕8
  5. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕8
  6. วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับที่ 25
  7. รายงานประจำปี รอบปีบัญชี  2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  8. เอกสารคำแนะนำของกรมอุทยานแห่งชาติ

 

ข่าวล่าสุด