หนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 7/11/2554 9:58:01     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6272

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2554

1. แสงเดือน อินชนบท.  2554.  การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  17 หน้า.

2. วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร.  2554.  ผลของกรดแล็กติกและฟอสเฟตต่อคุณภาพของเนื้อปลาบึกแล่แช่เย็น.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  96 หน้า.

3. จักรพงษ์ พวงงามชื่น.  2554.  การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชน ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  143 หน้า.

4. วราภรณ์ แสงทอง.  2554.  ทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ต้นเตี้ยไม่ไวแสงที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 โดยวิธี Mrak-assisted backcrossing.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  158 หน้า.

5. จิราภรณ์ อุ่นใจ.  2554.  การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  109 หน้า.

6. พัชรี หล้าแหล่ง.  2554.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร.   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  88 หน้า.

ข่าวล่าสุด