หนังสือใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 9/6/2554 15:43:48     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7120

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2554

 1. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตต้นกล้าปาล์มที่ได้จากการเพาะชำเมล็ดกับต้นกล้าปาล์มที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในปาล์มน้ำมัน.   ณิชาพล  แก้วชฎา  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  30 หน้า. (เลขเรียกหนังสือ 2554/39)
 2. การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนอินทนนท์และนำคืนสู่ธรรมชาติ. สถิตย์  วิมล รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  37 หน้า. (เลขเรียกหนังสือ 2554/40)
 3. ผลของระบบการเลี้ยงและคุณภาพน้ำต่อผลผลิตกุ้งฝอย. บัญชา  ทองมี รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  65 หน้า. (เลขเรียกหนังสือ 2554/41)
 4. การจัดแผนผังทางพันธุกรรมของพริกในเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้. ชุติมา  คงจรูญ รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  70 หน้า. (เลขเรียกหนังสือ 2554/42)
 5. แนวทางการฟื้นฟูและการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม บริเวณอ่าวละแม จังหวัดชุมพร. วีรชัย  เพชรสุทธิ์  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  84 หน้า. (เลขเรียกหนังสือ 2554/43)
 6. การผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานอุตสาหกรรมผักกาดดอง. ธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  36 หน้า. (เลขเรียกหนังสือ 2554/38)
 7. การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตลำไยด้วยระบบ  ABC Costing. จงกลบดินทร์  แสงอาสภวิริยะ รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  48 หน้า. (เลขเรียกหนังสือ 2554/37)
 8. การพัฒนาเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กที่สามารถหั่นย่อยวัสดุเส้นใยยาว. 37 หน้า. (เลขเรียกหนังสือ สวทช.(น) 53-008)
 9. รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง ( นบก. มจ. 2 )
 10. สรุปโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2554. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร.

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 1. วารสารเคหการเกษตร  ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  พ.ศ.   2554.
 2. วารสารข่าวสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ฉบับประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.  2554.
 3. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.   2554.
 4. วารสารข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตร ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม  พ.ศ.   2554.
 5. วารสารฟ้าสวย น้ำใส ฉบับประจำเดือน มิถุนายน  พ.ศ.   2554.
 6. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน มิถุนายน กรกฎาคม  พ.ศ.   2554.
 7. อินไซด์ ม.จ.ธ ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  พ.ศ.   2554.
 8. Agricultural Research July 2011.

 

ข่าวล่าสุด