หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 10/10/2554 15:35:52     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7364

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องสมุดสำนักวิจัย ฯ 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

 

 1. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  พ.ศ.   2554.
 2. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม  พ.ศ.   2554.
 3. วารสารวิจัย มข. ฉบับประจำเดือน เมษายน  พ.ศ.   2554.
 4. อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม  พ.ศ.   2554.
 5. จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม  พ.ศ.   2554.
 6. อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน กันยายน พ.ศ.   2554.

 

รายงาน, ผลงานวิจัย

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมืองเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่.  รภัสสรณ์   คงธนจารุอนันต์.   รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  58 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2554/44.
 2. การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจำลองผลผลิตในจังหวัดเชียงใหม่. อดิศักดิ์  จูมวงษ์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  36 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2554/45.
 3. ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐานสากลของจังหวัดเชียงใหม่. รัชนีวรรณ  กุมภคาม รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  144 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2554/46.
 4. การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อราจากน้ำทิ้งโรงงานมันฝรั่งทอดกรอบ. มยุรา  ศรีกัลยานุกุล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  93 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2554 / 47
 5. ผลการใช้บัวบกเสริมในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันโรค และองค์กระกอบของเลือด. อภิชัย  เมฆบังวัน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  30 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2554 / 48
 6. การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิต พอลิเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรท เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ. สมคิด  ดีจริง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  55 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2554 / 49.
 7. คุณสมบัติ พรีไบโอติกของโอลิแซคคาร์ไรด์ จากเมล็ดพืชตระกูลถั่วบางชนิดเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์. ไพโรจน์  วงศ์พทธิสิน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 42 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2554 / 50
 8. ระบบการเลี้ยงปลาบึกปละปลาหนังลูกผสมที่มีประสิทธิภาพ. เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  25 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2554 / ช33. 01
 9. ผลของสาหร่ายเตา ต่อระบบต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์กำจัดสารพิษในปลานิล. ดวงพร  อมรเลิศพิศาล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  29 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2554 / ช15. 01.
 10. รายงานประจำปี  2553  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 11. รายงานประจำปี  2553 กระทรวงวิทยาศาสตร์.

ข่าวล่าสุด