หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2554 10:54:22     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6999

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องสมุดงานวิจัย 

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 

ประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2554

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

๑.     วารสารวิจัย มข. ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  พ.ศ.  2554.

๒.     วิจัย. ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม  พ.ศ.  2554.

๓.     อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม, กันยายน.  พ.ศ.  2554.

๔.     ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ฉบับประจำเดือน กันยายน  พ.ศ.  2554.

๕.     จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน  พ.ศ.  2554.

๖.     KMJI. July - December 2010.

๗.     Agricultural Research. October 2011.

๘.     ACCESS. September 2011.

 

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  1. การพัฒนาระบบการลดมลพิษ – กักเก็บน้ำด้วยการใช้พืชพรรณเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน.  ดารณี  ด่านวันดี.   รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  117 หน้า.      เลขเรียกหนังสือ 2554/51.
  2. รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่. สรรเพชญ  เที่ยงเกตุ.    รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  101 หน้า.    เลขเรียกหนังสือ 2554/52.
  3. การพัฒนาดัชนีขี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กรชุมชนใน  จ. เชียงใหม่. พหล  ศักดิ์คะทัศน์.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 82 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2554 / 53.
  4. พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ /  ผักเมืองหนาว ในจังหวัดเชียงใหม่. นิศาชล  ลีรัตนากร.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 99 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2554 / 54.
  5. การปรับปรุงสวนลำไยเก่าโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งและเปลี่ยนยอดพันธุ์. จิรนันท์  เสนานาญ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 63 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2554 / 55.
  6. การประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการในการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริเวณเขื่อนแม่กวงถึงหมู่ 1 บ้านป่าสักงาม อ. ดอยสะเก็ด จง เชียงใหม่. ดารณี  ด่านวันดี.รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 115 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2554 / 56.
  7. รูปแบบและอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกบนา  เพื่อเป็นอาหารปลอดภัยและทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน. ณัฏฐกานต์  มุกดาจตุรพักตร์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 37 หน้า เลขเรียกหนังสือ 2554 / ช33. 02
  8. การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัย  แม่โจ้. 195  หน้า เลขเรียกหนังสือ 2554 / 57.
  9. รูปแบบและอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกบนา [Rana rugulosa] เพื่อเป็นอาหารปลอดภัยและทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน. ณัฎฐกานต์  มุกดาจตุรพักตร์. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัย  แม่โจ้. 37  หน้า เลขเรียกหนังสือ 2554 / ช33. 02.

10.  ศึกษาสภาพดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร. แวดีมัน  แวเด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัย  แม่โจ้. 19  หน้า เลขเรียกหนังสือ มจ.2 – 53 - 040

http://librae.mju.ac.th/office/librae/doc_ref/20111101104553_13533.pdf

ข่าวล่าสุด