หนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2553

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2554 12:32:40     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3791

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่

ห้องสมุดงานวิจัย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

 

1)       ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี.  2553.  การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กในการทำงานจริง โดยใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิง.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 110 หน้า.

2)       นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า.  2553.  การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองไทย.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 52 หน้า.

3)       วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์.  2553.  การพัฒนาเครื่องหมายระดับโมเลกุลของลักษณะความต้านทานโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อ phytopphthora เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พริก.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 49 หน้า.

4)       ดารารัตน์ ธาตุรักษ์.  2553.  การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด กรณีศึกษา กระดาษใยสับปะรดบ้านทรายมูล ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 97 หน้า.

5)       วัชรี เทพโยธิน.  2553.  ภูมิปัญญาการผลิตน้ำปูในจังหวัดลำปาง.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.60 หน้า.

6)       อเนก ชิตเกสร.  2553.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วฟูอาหารประจำถิ่น อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 165 หน้า.

7)       กันทนา แก้วศรี.  2553.  การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 82 หน้า.

8)       ปิยนุช สินันตา.  2553.  การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟ ชุมชนบ้านสันเจริญ จ.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 116 หน้า.

9)       ธีรพงษ์ สว่างปัญญากูร.  2553.  คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  27 หน้า.

10)     ธีรพงษ์ สว่างปัญญากูร.  2553.  คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  74 หน้า.

ข่าวล่าสุด