หนังสือใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8256

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่  

ห้องสมุดงานวิจัย 

ประจำเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

๑.     วารสารวิจัย มข. ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  พ.ศ.  2554.

๒.     วารสารวิจัย มข. ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  พ.ศ.  2554.

๓.     อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2554.

๔.     ข่าวสารด้านมาตราวิทยา ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  พ.ศ.  2554.

๕.     อินไซด์ มจธ. ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2554.

 

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  1. ศึกษาสภาพดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ – ชุมพร. แวดีมัน  แวเด. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  19 หน้า. เลขเรียกหนังสือ มจ.2–53–040
  2. การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของสารโพลีฟีนอลในเมล็ดลำไยและกากเมล็ดลำไยในอาหารไก่เนื้อ. นรินทร์  ทองวิทยา. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  46 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2554 / 58.
  3. การวินิจฉัยโรคและแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคในลูกปลานิล. ชนกันต์  จิตมนัส. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  37 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2554 / ช15. 02
  4. ภาวะเตี้ยและภาวะอ้วนของเด็กในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. พอ.ผศ. นันทพร  วีรวัฒน์. รายงานผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 136หน้า. เลขเรียกหนังสือ ผ. 151.
  5. การคัดกรองการปนเปื้อนยาเอ็นโรฟลอกซ์ซาซินในเนื้อไก่และไข่ ผศ.ดร.นวลักษณ์ เรืองวิเศษ. รายงานผลการวิจัย.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.   71 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ผ. 152.
  6. โครงการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ. นพ.ดร.อุทัย  สุดสุขรายงานผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 85 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ผ. 153.
  7. การขยายขนาดการผลิต recombinant HA protein   ของไวรัส Influenza  [ H5N1 ] ในเซลล์แมลงในถังหมัก 50 ลิตร. ดร.เพ็ญจันทร์  เมฆวิจิตรแสง. รายงานผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 64 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ผ. 154.
  8. ประสิทธิผลของการบริหารจัดการโรคเชิงบูรณาการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลลพบุรี. พญ.ณัฐพร  ประกอบ. รายงานผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 156 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ผ. 155.
  9. โรคปริทันต์และโรคหัวใจและหลอดเลือด. รศ.ทญ.ดร.รังสินี  มหานนท์. รายงานผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 145 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ผ. 156.
  10. มุสลิมกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย. นายบัณฑิต  สะมะอุน. รายงานผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 161 หน้า. เลขเรียกหนังสือ ผ. 157.

ข่าวล่าสุด