หนังสือใหม่ เดือน ธันวาคม 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/9/2555 11:08:42     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7777

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ 

ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ธันวาคม พ.ศ.2554

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารวิจัย มข. ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  พ.ศ.  2554.
  2. วารสารลำไยสาสน์. ฉบับประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม  พ.ศ.  2554.
  3. ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2554.
  4. Thai Journal of Genetios. Jan – June  2011.
  5. รายงานประจำปี 2553 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

 

 

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  1. การประยุกต์ใชัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของมะแขว่น [ Zanthozylum Limomella Alston ]ในธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่จริม จ. น่าน.       ต่อลาภ  คำโย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 45 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2554/60
  2. การพัฒนาการวิเคราะห์  Permanganate Oxidizable    เพื่อใช้ในการวัดปริมาณอินทรีย์วัตถุในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน. ศุภธิดา  อ่ำทอง. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 65  หน้า.      เลขเรียกหนังสือ 2554/61
  3. กระบวนการผลิตพืชพลังงานทดแทนต้นมะเยาหินในระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรมชุมชน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน. รังสรรค์  จันต๊ะ. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 110  หน้า.      เลขเรียกหนังสือ 2554/62
  4. การวินิจฉัยโรคและแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคในลูกปลานิล. ชนกันต์  จิตต์มนัส. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  37 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 2554/ช15. 02


ข่าวล่าสุด